#chuyencuasys.com

“DevOps is bullshit”

Nguyễn Thắng playlist March 18, 2015

List nhạc hay!!!

No Comments on Nguyễn Thắng playlist
Categories: Cũ hơn

Sharepoint 2013 Configuration Wizard fails at step 2 March 6, 2015

Cài đặt Sharepoint Foundation 2013 standard alone trên Windows Server 2008R2 thì gặp lỗi này.

Dùng Powershell để chạy command này:

sharepoing3

Chờ cho nó chạy xong:

Chạy lại trình cài đặt, OK.

Cảm ơn từ bài viết :http://www.adventuresinsharepoint.co.uk/index.php/2013/02/02/configuration-failed-failed-to-create-the-configuration-database/

No Comments on Sharepoint 2013 Configuration Wizard fails at step 2
Categories: Cũ hơn