Category: Cũ hơn

 • Install JIRA on Centos 7

  1. Install JDK 1.7 : Go to http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html to download. wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-x64.tar.gz tar -xvzf jdk-7u79-linux-x64.tar.gz cp -r jdk-7u79-linux-x64 /zserver/jdk1.7.0_79 echo “export JAVA_HOME=/zserver/jdk1.7.0_79” >> /etc/profile echo “export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin” >> /etc/profile Make sure it’s working java -version java version “1.7.0_79″ Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_79-b15) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.79-b02, mixed mode) 2. Install…

 • [Fixed]omreport not displaying information

  Lỗi: /opt/dell/srvadmin/sbin/omreport storage pdisk controller=0 Invalid controller value. Read, controller=0 No controllers found. 1: Kiểm tra status của Srvadmin /opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh status /etc/init.d/instsvcdrv: line 1589: 22532 Segmentation fault      (core dumped) ${ISVCDD_SBIN_DIR}/${ISVCDD_DCHCFG_EXE} command=getsystype > /dev/null 2>&1 dcdbas (module) is running dell_rbu (module) is running /etc/init.d/instsvcdrv: line 1589: 22558 Segmentation fault      (core dumped) ${ISVCDD_SBIN_DIR}/${ISVCDD_DCHCFG_EXE} command=getsystype > /dev/null 2>&1…

 • Install MySQL Master-Slave on Centos

  ##lab 172.16.74.129 lab2 master 172.16.74.130 lab3 slave Install new version mysql from repo on both servers. Download from http://repo.mysql.com/ ##Newest version 5.7: http://repo.mysql.com//mysql57-community-release-el6-8.noarch.rpm wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el6-4.noarch.rpm yum localinstall mysql-community-release-el6-*.noarch.rpm yum install mysql-community-server Initdata to custom datadir on both servers. [root@lab2 ~]# mkdir -p /data/{mysql1,mysql1_log,mysqlmulti_log} [root@lab2 ~]# mysql_install_db –user=mysql –datadir=/data/mysql1 Installing MySQL system tables…2016-06-04 20:39:26 0 [Warning]…

 • Install Ruby from source on Centos

  Xem thông tin hệ điều hành cat /etc/redhat-release CentOS release 6.8 (Final) Cài các gói phụ thuộc cần thiết yum -y groupinstall “Development Tools” yum -y install openssl-devel Tải bản cài đặt từ trang chủ wget https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.1.tar.gz tar -xvzf ruby-2.3.1.tar.gz cd ruby-2.3.1 ./configure –prefix=/xserver/ruby make make install Check version sau khi cài đặt /xserver/ruby/bin/ruby -v…

 • MFG/PRO Simple Init script for Tomcat and Progress OpenEdge

  haizz, đã bỏ dỡ qúa lâu, mốc meo hết rồi. tomcat.init #!/bin/bash HOME=/qserver/apache-tomcat-8.0.27/bin case “$1” in     start) # Main startup echo -n “Starting Apache Tomcat Server: “ $HOME/startup.sh echo “OK” ;;     stop) # Main shutdown echo -n “Shutdown Apache Tomcat Server: “ $HOME/shutdown.sh echo “OK” ;;     reload|restart) $0 stop…

 • Install free live stream Sopcast Ubuntu 14.x

  Xem bóng đá trực tiếp bằng Sopcast là 1 phương án hữu hiệu khi bạn không có tivi hoặc truyền hình cáp, nhất là năm nay sẽ không được xem C1 trên VTV nữa. Bắt đầu thôi 😀 Trước hết cài 2 gói này: sudo apt-get install python-glade2 vlc Add ppa để cài đặt: sudo…

 • Parallel Rsync for multi hosts

  Như bài viết trước đã đề cập, PSSH Tools cung cấp cho bạn nhiều công cụ như pssh, pscp…ngoài ra prsync cũng là 1 công cụ khá hữu ích cho việc rsync cùng lúc với nhiều hosts. Xem thêm rsync Bạn có file txt lưu lại các host như sau: vi hosts.txt 192.168.6.128 192.168.6.129 Bạn…

 • Giới thiệu Parallel SSH (PSSH Tools)

  Khi bạn muốn thực hiện 1 lệnh hoặc 1 vài câu lệnh thông qua SSH cho nhiều hosts cùng 1 lúc kiểu như thế này: for server in list; do ssh user@server “command” done Bạn sẽ gặp nhiều trở ngại cho việc ssh vào nhiều server cùng 1 lúc và không kiểm soát được những…

 • Remove passpharse for SSH key without create a new key

  $ ssh-keygen -p [-P old_passphrase] [-N new_passphrase] [-f keyfile] nhanpt5@CPU10876-local:~$ ssh-keygen -p -P 123456 -N “” -f ~/.ssh/id_rsa Key has comment ‘/home/nhanpt5/.ssh/id_rsa’ Your identification has been saved with the new passphrase.

 • VMware Workstation 11.x Universal License Keys for Windows & Linux

  // Universal License Keys // VV7XU-F6DDQ-485DZ-X4M7T-PF8ZD ZG75H-FZF83-M8DLZ-4ZW5E-NP0W0 AV518-09FD0-48D1P-EMQEX-Z72C6 GG7W0-DAY5Q-0858Q-6GWZ9-W7RT8 CV512-FAW91-085NP-DMXQX-QLHAF AA7DU-APW15-H848Q-P5ZGZ-PCRC2 VU1N2-6DE5N-M8DLQ-AEMEV-XA2Z4 UV3NR-AMZ17-08EZP-9YQQE-MZAY8 GC75U-21E50-M8D5Q-K6YQX-W28V8 1F04Z-6D111-7Z029-AV0Q4-3AEH8 CZ7E2-2FY5P-08DUP-6XNXG-WPKE8 // License Information // Status: Licensed Type: Volume Expiration: No expiration Thanks for http://appnee.com/vmware-workstation-11-x-universal-license-keys-for-windows-linux/