Chuyện của sys

DevOps Blog

MFG/PRO Simple Init script for Tomcat and Progress OpenEdge October 10, 2015

haizz, đã bỏ dỡ qúa lâu, mốc meo hết rồi.

tomcat.init

#!/bin/bash
HOME=/qserver/apache-tomcat-8.0.27/bin
case “$1” in
    start)
# Main startup
echo -n “Starting Apache Tomcat Server: “
$HOME/startup.sh
echo “OK”
;;
    stop)
# Main shutdown
echo -n “Shutdown Apache Tomcat Server: “
$HOME/shutdown.sh
echo “OK”
;;
    reload|restart)
$0 stop
$0 start
;;
    configtest)
$HOME/configtest.sh
;;
*)
echo “Usage: `basename $0` start|stop|restart|reload|configtest”
exit 1
esac
exit 0

oe11.init

#!/bin/bash
DLC=/qserver/oe11/dlc
case “$1” in
    start)
# Main startup
echo -n “Starting Progress Admin Server: “
$DLC/bin/proadsv -start
sleep 1
$DLC/bin/proadsv -query
echo “OK”
;;
    stop)
# Main shutdown
echo -n “Stop Progress Admin Server: “
$DLC/bin/proadsv -stop
echo “OK”
;;
    reload|restart)
$0 stop
$0 start
;;
    status)
$DLC/bin/proadsv -query
;;
*)
echo “Usage: `basename $0` start|stop|restart|reload|status”
exit 1
esac
exit 0
Hope it helps.
No Comments on MFG/PRO Simple Init script for Tomcat and Progress OpenEdge

[QAD error] Unable to get value of the property 'getAttribute': object is null November 10, 2014

Lỗi:

Gặp lỗi này ghi mở Process Map Editor:
Unable to get value of the property ‘getAttribute’: object is null or undefined in Process Maps.
Process Maps give script error   Unable to get value of the property ‘getAttribute’: Object is null or undefined.
😐 lại nợ 1 tấm hình ở đây @@

Resolution:

QAD SVG plugin chưa được cài đặt, và không tìm thấy ở HomeServer, có thể lúc cài đặt Client, phần mềm diệt virus ngăn cản không cho cài plugin.

Download lại SVGView.exe và cài đặt lại theo link:

Cài lại SVG Plugin, hoặc cài lại luôn QAD .net UI clien, hoặc cài Adobe SVG viewer: Link http://www.adobe.com/devnet/svg/adobe-svg-viewer-download-area.html 

Nguyên nhân:

SVG viewer chưa được cài đặt khi cài QAD .NUI
Environment/Conditions:
IE9
.NET 2.9.4, 2.9.6
QAD SE 2013

No Comments on [QAD error] Unable to get value of the property 'getAttribute': object is null

QAD – Update Patch cho QAD Aplication EE 2013 July 5, 2014

Mục tiêu: Tài liệu này cung cấp những bước cơ bản để deploy 1 QAD patch. Chỉ áp dụng cho QAD EE 2013
Thực hiện:
1. Shutdown tất cả database và server:
a. Tắt tomcat
b. Tắt server và database đang chạy: stopenv
2. Download patch từ trang chủ, giải nén, sẽ được 1 thư mục cần thiết để cài đặt.
3. Chạy script instpatch.ksh trong thư mục con install

4. Đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

5. Điền các thông tin : nơi chứa file log, progress openedge, thư mục qadhome

Kiểm tra thông tin rồi nhấn Yes

6. Kiểm tra lỗi khi chép file. Kết thúc quá trình chép file.

Nếu có nhiều hơn 1 environment thì lặp lại các bước tương tự cho từng enviroment.
7. Mở QDT vào QDT admin, chọn Admin

8. Chọn Character Client| Generate R-Code, chọn Reset

9. Chọn Edit

10. Điền file proxy-mfgpro.lst vào ô Compile List File, chọn Done khi chạy xong.

11. Kiểm tra lỗi trong file log XXbatchCompile.log chứa trong thư mục logs đã khai báo

12. Close, hoàn thành xong việc update patch.

13. Khởi động QAD Application database và server:

a. Chạy startenv cho từng environment.

b. Chạy tomcat

14. Mở Application và chạy thôi 😀
Edit by Nhanpt

No Comments on QAD – Update Patch cho QAD Aplication EE 2013
Categories: Uncategorized

QAD – Khắc phục lỗi khi cài đặt QAD Application trên IE 11 hoặc Chrome July 1, 2014

Do QAD Application hiện tại chỉ chạy tốt trên IE các phiên bản cũ ( 7, 8, 9), nên khi chúng ta cài đặt Application cho Client thường gặp khó khăn ( IE 10, 11, Chrome…)
Lỗi thường gặp khi cài đặt bằng IE11, hoặc Chrome:
Các khắc phục khi bạn đang dùng IE 10, 11:
Vào Settings, chọn Compatibility View Settings:
Chọn site bsd rồi Add vào dann sách:
Vậy là xong rồi đó:
Tương tự cho Chrome: Bạn dùng IE Tab để mở link cài đătj
Vậy là ok rồi :
 
Have fun :)
No Comments on QAD – Khắc phục lỗi khi cài đặt QAD Application trên IE 11 hoặc Chrome
Categories: Uncategorized

How to Setup E-Mail Definition Maintenance in QAD .Net UI with Unix/Linux Servers June 27, 2014

Part 1: Go to E-Mail Definition Maintenance (36.4.20, mgemmt.p)

 

 1. E-Mail Definition – choose a value, such as a group, user name, etc.
 2. Operating System – UNIX (Windows Server require a different set up).
 3. Start Effective – 01/01/00, leave End Effective blank.  (this can be set to date(s) desired)
 4. Hit Next.
 5. Description – choose a description for this e-mail definition.
 6. Path and Program Name – enter the path to the e-mail program (in this example we are using mailx, using which in Linux we can determine the patch to the mailx executable as /bin/mailx).
 7. Command Line Parameters – this is used to format the output sequence to the mail program being used, see screenshot below for settings using Linux mailx.
 8. Start Effective – 01/01/00, leave End Effective blank. (again, this can be set to date(s) desired).
 9. E-Mail Command – this line is automatically formatted based on the Command Line Parameters, this can be used to verify the syntax of the e-mail sequence is correct.
 10. Click Next, a prompt will appear “Send Test E-Mail Message Now?”, click NO
  Image

Part 2: Go to User Maintenance (36.3.1, mgurmt.p), and open a desired user.

 

 1. Add a valid definition to E-Mail Def (in this example it is simply called email).
 2. Enter a valid e-mail address for the user in E-Mail Address.

Image

Part 3: Go to Printer Setup Maintenance (36.13.2, mgmgmt05.p), now a record needs to be created for the e-mail system.

 

 1. Set Output To to ‘Email’.
 2. Destination Type, click the look up and select ‘Email’.
 3. Finish creating the record with all other fields to defaults (blank).

Image

 

 

 

Part 4: Go to E-Mail Definition Maintenance (36.4.20, mgemmt.p).

 

 1. Bring up the setup defined in Step 1.
 2. Click Next, a prompt will appear “Send Test E-Mail Message Now?”, click YES.
 3. This will generate a test e-mail to the recipient(s) defined with the e-mail addresses that were defined in the above steps.

Environment/Conditions:

QAD 2011 SE

QAD .Net UI 2.9.4

Progress OpenEdge 10.2B05

Red Hat Linux

 

 

 

1 Comment on How to Setup E-Mail Definition Maintenance in QAD .Net UI with Unix/Linux Servers
Categories: Uncategorized