Chuyện của sys

DevOps Blog

Chạy file đuôi chấm bin trên *NIX July 21, 2014

Khi bạn download ở trên Internet về 1 file cài đặt với phần mở rộng là file chấm bin ( ví dụ: bạn down java JDK từ trang chủ với dạng jdk-6u45-linux-x64.bin), khá mơ hồ nhỉ 😀

30s để google cách chạy file này!!!

1. Bạn cho phép quyền thực thi file với câu lệnh chmod:

chmod +x jdk-6u45-linux-x64.bin ( thêm mode excecute cho nó)

2. Bắt đầu chạy nó thôi 😀

./jdk-6u45-linux-x64.bin

hoặc 

sh jdk-6u45-linux-x64.bin

Kết quả thu được là thư mục jdk được tạo ra, ngay ở bên trong đường dẫn mà bạn thực thi.

Enjoy!

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *