Month: July 2015

Parallel Rsync for multi hosts

Như bài viết trước đã đề cập, PSSH Tools cung cấp cho bạn nhiều công cụ như pssh, pscp…ngoài ra prsync cũng là 1 công cụ khá hữu ích cho việc rsync cùng lúc với nhiều hosts. Xem thêm rsync Bạn có file txt lưu lại các host như sau: vi hosts.txt 192.168.6.128 192.168.6.129 Bạn…

continue reading
No Comments

Giới thiệu Parallel SSH (PSSH Tools)

Khi bạn muốn thực hiện 1 lệnh hoặc 1 vài câu lệnh thông qua SSH cho nhiều hosts cùng 1 lúc kiểu như thế này: for server in list; do ssh [email protected] “command” done Bạn sẽ gặp nhiều trở ngại cho việc ssh vào nhiều server cùng 1 lúc và không kiểm soát được những…

continue reading
1 Comment

Remove passpharse for SSH key without create a new key

$ ssh-keygen -p [-P old_passphrase] [-N new_passphrase] [-f keyfile] [email protected]:~$ ssh-keygen -p -P 123456 -N “” -f ~/.ssh/id_rsa Key has comment ‘/home/nhanpt5/.ssh/id_rsa’ Your identification has been saved with the new passphrase.

continue reading
No Comments

VMware Workstation 11.x Universal License Keys for Windows & Linux

// Universal License Keys // VV7XU-F6DDQ-485DZ-X4M7T-PF8ZD ZG75H-FZF83-M8DLZ-4ZW5E-NP0W0 AV518-09FD0-48D1P-EMQEX-Z72C6 GG7W0-DAY5Q-0858Q-6GWZ9-W7RT8 CV512-FAW91-085NP-DMXQX-QLHAF AA7DU-APW15-H848Q-P5ZGZ-PCRC2 VU1N2-6DE5N-M8DLQ-AEMEV-XA2Z4 UV3NR-AMZ17-08EZP-9YQQE-MZAY8 GC75U-21E50-M8D5Q-K6YQX-W28V8 1F04Z-6D111-7Z029-AV0Q4-3AEH8 CZ7E2-2FY5P-08DUP-6XNXG-WPKE8 // License Information // Status: Licensed Type: Volume Expiration: No expiration Thanks for http://appnee.com/vmware-workstation-11-x-universal-license-keys-for-windows-linux/

continue reading
No Comments

Cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x

Giới thiệu: Hướng dẫn cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x x86 Chuẩn bị: Java SDK 1.5 – 1.7 Oracle client 11G R2 full Source cài đặt: Oracle Business Intelligence (10.1.3) Media Pack for Linux x86 Tiến hành: Tạo thư mục và user cài đặt: groupadd oinstall useradd obi -g oinstall passwd obi mkdir -p…

continue reading
No Comments

Cài đặt Oracle Client Full 11R2 trên Linux dùng Response File trên Terminal

Mục tiêu: Cài đặt gói client full 11R2 ( thay vì bản Instant client) trên server CentOS 6.x 64bit. Chuẩn bị: –  Download bản cài đặt trên trang chủ Oralce ( Down bản 64bit) ( linux.x64_11gR2_client.zip) – Chuẩn bị OS 6.x 64bit đã cài đặt các gói cần thiết cho Oracle client. Bắt đầu: 1. Cài…

continue reading
No Comments

QAD Enterprise Applications: Administering Connection Manager

Connection Manager Connection Manager là công cụ bao gồm các  functions  và views giúp admin quản lý các kết nối telnet sử dụng để chạy các QAD .NET UI. Connection Manager được  hiển thị ban đầu với  các tùy chọn menu: Functions, Connections, và Users. Functions Close Connection Manager Đóng tất cả các kết nối…

continue reading
No Comments