#chuyencuasys.com

“DevOps is bullshit”

Parallel Rsync for multi hosts July 23, 2015

Như bài viết trước đã đề cập, PSSH Tools cung cấp cho bạn nhiều công cụ như pssh, pscp…ngoài ra prsync cũng là 1 công cụ khá hữu ích cho việc rsync cùng lúc với nhiều hosts.

Xem thêm rsync

Bạn có file txt lưu lại các host như sau:

vi hosts.txt
192.168.6.128
192.168.6.129
Bạn muốn rsync thư mục có tên là Empty lên 2 server trên, cách thông thường thực hiện như sau:
[email protected]:~$ while read ip;do rsync -av Empty [email protected]$ip:/root/Empty ;done < hosts.txt
sending incremental file list
Empty/
sent 72 bytes  received 19 bytes  60.67 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0.00
sending incremental file list
Empty/
sent 72 bytes  received 19 bytes  60.67 bytes/sec

total size is 0  speedup is 0.00

//comment: Thay vì bạn dùng vòng lặp để thực hiện n lệnh rsync với n host khác nhau thì bạn có thể dùng parallel rsync để thực hiện rsync với n luồng dành cho n host, với việc thực hiện với 1 số lượng lớn hosts thì prsync đem lại hiệu qủa tối đa về tốc độ cũng như hiệu suất.??

[email protected]:~$ prsync -av -h hosts.txt -l root server_infos /root/server_infos

[1] 21:20:37 [SUCCESS] 192.168.6.128

[2] 21:20:37 [SUCCESS] 192.168.6.129

Kết quả thu được sẽ giúp bạn xác nhận là việc rsync đã thành công.

Phụ lục: Trước khi thực hiện rsync thì bạn phải cài đặt rsync trên toàn bộ hosts của bạn. Cài đặt bằng pssh như sau:

[email protected]:~$ pssh -i -H “192.168.6.128 192.168.6.129” -l root “yum install -y rsync”
[1] 21:20:16 [SUCCESS] 192.168.6.129
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror-fpt-telecom.fpt.net
 * extras: mirror.pregi.net
 * updates: ossm.utm.my
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package rsync.x86_64 0:3.0.6-12.el6 will be installed
–> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
================================================================================
 Package         Arch             Version                  Repository      Size
================================================================================
Installing:
 rsync           x86_64           3.0.6-12.el6             base           335 k
Transaction Summary
================================================================================
Install       1 Package(s)
[2] 21:20:20 [SUCCESS] 192.168.6.128
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirrors.digipower.vn
 * extras: virror.hanoilug.org
 * updates: mirrors.vonline.vn
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package rsync.x86_64 0:3.0.6-12.el6 will be installed
–> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
================================================================================
 Package         Arch             Version                  Repository      Size
================================================================================
Installing:
 rsync           x86_64           3.0.6-12.el6             base           335 k
Transaction Summary
================================================================================
Install       1 Package(s)
No Comments on Parallel Rsync for multi hosts
Categories: Cũ hơn

Giới thiệu Parallel SSH (PSSH Tools) July 22, 2015

Khi bạn muốn thực hiện 1 lệnh hoặc 1 vài câu lệnh thông qua SSH cho nhiều hosts cùng 1 lúc kiểu như thế này:

for server in list; do
ssh [email protected] "command"
done

Bạn sẽ gặp nhiều trở ngại cho việc ssh vào nhiều server cùng 1 lúc và không kiểm soát được những output trả về từ phía server trả về sau khi thực hiện các command. Hoặc bạn muốn deploy 1 dịch vụ nào đó cho toàn bộ server trong hệ thống của bạn nhưng không có 1 tool nào hỗ trợ như salt hay puppet.

Biện pháp nào dành cho bạn trong trường hợp này?

PSSH là công cụ cung cấp phiên bản parallel (song song) của OpenSSH, bao gồm pssh, pscp, prsync, pnuke, pslurp…Mã nguồn được viết bằng Python hỗ trợ từ Python 2,4 trở lên, được viết chính bởi Brent N. Chun.
Project tại đây: http://code.google.com/p/parallel-ssh

pssh được định nghĩa trong pssh(1) linux man page

pssh is a program for executing ssh in parallel on a number of hosts. It provides features such as sending input to all of the processes, passing a password to ssh, saving output to files, and timing out.

Cú pháp của nó cũng hết sức đơn giản và dễ hiểu :

Options

-h host_file

–hosts host_file
Read hosts from the given host_file. Lines in the host file are of the form [user@]host[:port] and can include blank lines and comments (lines beginning with “#”). If multiple host files are given (the -h option is used more than once), then pssh behaves as though these files were concatenated together. If a host is specified multiple times, then pssh will connect the given number of times.
-H[user@]host[:port]–host

[user@]host[:port]

-H

“[user@]host[:port] [ [user@]host[:port ] … ]”

–host

“[user@]host[:port] [ [user@]host[:port ] … ]”

Add the given host strings to the list of hosts. This option may be given multiple times, and may be used in conjunction with the -h option.
-l user
–useruser
Use the given username as the default for any host entries that don’t specifically specify a user.
-p parallelism
–par parallelism
Use the given number as the maximum number of concurrent connections.
-t timeout
–timeout timeout
Make connections time out after the given number of seconds. With a value of 0, pssh will not timeout any connections.
-o outdir
–outdir outdir
Save standard output to files in the given directory. Filenames are of the form [user@]host[:port][.num] where the user and port are only included for hosts that explicitly specify them. The number is a counter that is incremented each time for hosts that are specified more than once.
-e errdir
–errdir errdir
Save standard error to files in the given directory. Filenames are of the same form as with the -o option.
-x args
–extra-args args
Passes extra SSH command-line arguments (see the ssh(1) man page for more information about SSH arguments). This option may be specified multiple times. The arguments are processed to split on whitespace, protect text within quotes, and escape with backslashes. To pass arguments without such processing, use the -X option instead.
-X arg
–extra-arg arg
Passes a single SSH command-line argument (see the ssh(1) man page for more information about SSH arguments). Unlike the -x option, no processing is performed on the argument, including word splitting. To pass multiple command-line arguments, use the option once for each argument.
-O options
–options options
SSH options in the format used in the SSH configuration file (see the ssh_config(5) man page for more information). This option may be specified multiple times.
-A
–askpass
Prompt for a password and pass it to ssh. The password may be used for either to unlock a key or for password authentication. The password is transferred in a fairly secure manner (e.g., it will not show up in argument lists). However, be aware that a root user on your system could potentially intercept the password.
-i
–inline
Display standard output and standard error as each host completes.
–inline-stdout
Display standard output (but not standard error) as each host completes.
-v
–verbose
Include error messages from ssh with the -i and \ options.
-I
–send-input
Read input and send to each ssh process. Since ssh allows a command script to be sent on standard input, the -I option may be used in lieu of the command argument.
-P
–print
Display output as it arrives. This option is of limited usefulness because output from different hosts are interleaved.

Sau khi đọc document xong, việc đầu tiên cần làm là cài đặt nó 😀

Nếu bạn đã cài đặt pip, thì mọi chuyện đơn giản chỉ là command: sudo -E pip install pssh

[email protected]:~$ sudo -E pip install pssh
[sudo] password for nhanpt5:
Downloading/unpacking pssh
Downloading pssh-2.3.1.tar.gz
Running setup.py (path:/tmp/pip_build_root/pssh/setup.py) egg_info for package pssh
Installing collected packages: pssh
Running setup.py install for pssh
changing mode of build/scripts-2.7/pssh from 644 to 755
changing mode of build/scripts-2.7/pnuke from 644 to 755
changing mode of build/scripts-2.7/prsync from 644 to 755
changing mode of build/scripts-2.7/pslurp from 644 to 755
changing mode of build/scripts-2.7/pscp from 644 to 755
changing mode of build/scripts-2.7/pssh-askpass from 644 to 755

changing mode of /usr/local/bin/pscp to 755
changing mode of /usr/local/bin/pssh-askpass to 755
changing mode of /usr/local/bin/pslurp to 755
changing mode of /usr/local/bin/prsync to 755
changing mode of /usr/local/bin/pssh to 755
changing mode of /usr/local/bin/pnuke to 755
Successfully installed pssh
Cleaning up…

Ngoài ra bạn có thể download bản cài đặt tại https://code.google.com/p/parallel-ssh/downloads/list

sudo wget http://code.google.com/p/parallel-ssh/downloads/detail?name=pssh-2.3.1.tar.gz
–2015-07-22 22:47:23–  http://code.google.com/p/parallel-ssh/downloads/detail?name=pssh-2.3.1.tar.gz
Resolving code.google.com (code.google.com)… 42.117.10.50, 42.117.10.59, 42.117.10.40, …
Connecting to code.google.com (code.google.com)|42.117.10.50|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: ‘detail?name=pssh-2.3.1.tar.gz’

[ <=>                                   ] 10.634      –.-K/s   in 0,002s

2015-07-22 22:47:23 (4,99 MB/s) – ‘detail?name=pssh-2.3.1.tar.gz’ saved [10634]

Giải nén:

tar xvzf pssh-2.3.1.tar.gz

Di chuyển vào thư mục:

cd pssh-2.3.1/

Cài đặt:

sudo python setup.py install

Bắt đầu sử dụng với option cơ bản:

Với 1 host : 192.168.6.128 , command là date

[email protected]:~$ pssh -i -H “192.168.6.128” -l root  date
[1] 22:38:59 [SUCCESS] 192.168.6.128
Thứ năm, 23 Tháng bảy năm 2015 05:38:59 ICT

Bạn sẽ thấy kết qủa trả về như trên. Khi gặp lỗi, 1 kết qủa trả về tương tự như sau:

[email protected]:~$ pssh -i -H “192.168.6.128” date
[1] 22:38:05 [FAILURE] 192.168.6.128 Exited with error code 255
Stderr: pssh error: SSH requested a password. Please create SSH keys or use
the -A option to provide a password.
Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).

Một số Status Code trả về :

Exit Status

The exit status codes from pssh are as follows:

0Success1

Miscellaneous error

2

Syntax or usage error

3

At least one process was killed by a signal or timed out.

4

All processes completed, but at least one ssh process reported an error (exit status 255).

5

There were no ssh errors, but at least one remote command had a non-zero exit status.

Ví dụ: Thực hiện command hostname với 2 host:

[email protected]:~$ pssh -i -H “192.168.6.128 192.168.6.129” -l root hostname
[1] 23:06:09 [SUCCESS] 192.168.6.129
sample.test
[2] 23:06:09 [SUCCESS] 192.168.6.128
centos6.local

Như vậy, đã hoàn thành xong phần cơ bản giới thiệu về pssh, bạn có thể thực hiện thêm phần nâng cao và tùy chọn phù hợp tùy vào nhu cầu của mình.

1 Comment on Giới thiệu Parallel SSH (PSSH Tools)
Categories: Cũ hơn Tài liệu

Remove passpharse for SSH key without create a new key

$ ssh-keygen -p [-P old_passphrase] [-N new_passphrase] [-f keyfile]

[email protected]:~$ ssh-keygen -p -P 123456 -N “” -f ~/.ssh/id_rsa
Key has comment ‘/home/nhanpt5/.ssh/id_rsa’
Your identification has been saved with the new passphrase.

No Comments on Remove passpharse for SSH key without create a new key
Categories: Cũ hơn

VMware Workstation 11.x Universal License Keys for Windows & Linux July 16, 2015

// Universal License Keys //

 • VV7XU-F6DDQ-485DZ-X4M7T-PF8ZD
 • ZG75H-FZF83-M8DLZ-4ZW5E-NP0W0
 • AV518-09FD0-48D1P-EMQEX-Z72C6
 • GG7W0-DAY5Q-0858Q-6GWZ9-W7RT8
 • CV512-FAW91-085NP-DMXQX-QLHAF
 • AA7DU-APW15-H848Q-P5ZGZ-PCRC2
 • VU1N2-6DE5N-M8DLQ-AEMEV-XA2Z4
 • UV3NR-AMZ17-08EZP-9YQQE-MZAY8
 • GC75U-21E50-M8D5Q-K6YQX-W28V8
 • 1F04Z-6D111-7Z029-AV0Q4-3AEH8
 • CZ7E2-2FY5P-08DUP-6XNXG-WPKE8

// License Information //

 • Status: Licensed
 • Type: Volume
 • Expiration: No expiration
Screenshot from 2015-07-16 23:17:15
Thanks for
http://appnee.com/vmware-workstation-11-x-universal-license-keys-for-windows-linux/
No Comments on VMware Workstation 11.x Universal License Keys for Windows & Linux
Categories: Cũ hơn

Cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x July 7, 2015

Giới thiệu: Hướng dẫn cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x x86

Chuẩn bị:

Java SDK 1.5 – 1.7

Oracle client 11G R2 full

Source cài đặt: Oracle Business Intelligence (10.1.3) Media Pack for Linux x86

Tiến hành:

Tạo thư mục và user cài đặt:

groupadd oinstall
useradd obi -g oinstall
passwd obi

mkdir -p /usr/local/OracleBI
chown -R obi:oinstall /usr/local/OracleBI
chmod -R 775 /usr/local/OracleBI
mkdir -p /usr/local/OracleBIData
chmod -R 775 /usr/local/OracleBIData
chmod -R 775 /usr/local/OracleBI

Kiểm tra để chắc chắn là urandom và random tồn tại trong /dev/

cd /dev/
ls *random

vi /etc/security/limits.conf

obi             soft    nofile  1024
obi             hard    nofile  65536

vi .bash_profile

# File Descriptor Limit
ulimit -n 10240

# Java Home
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_80
export JAVA_HOME

# Local Binary
PATH=$PATH:$HOME/bin

# OBI Setup Script
PATH=$PATH:/usr/local/OracleBI/setup
export PATH

export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/client_1
export LD_LIBRARY_PATH=/u01/app/oracle/product/11.2.0/client_1/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin
export PATH=/u01/app/oracle/product/11.2.0/client_1/bin:$PATH

Kiểm tra lại phần chuẩn bị bằng script :

chmod a+x UnixChk.sh
./UnixChk.sh -b /usr/local/OracleBI

SUCCESS!! - This machine is configured for Oracle BI EE 10.1.3.3.2

Chạy bằng root:

chmod -R 777 /usr/java/jdk1.7.0_80

Chạy setup bằng console:

cd biee_linux_x86_redhat_101342/Server/Oracle_Business_Intelligence/
./setup.sh -console

Điền các thông tin sau:

 • Installation Location: /usr/local/OracleBI
 • Data Location: /usr/local/OracleBIData
 • Installation Type: Basic
 • Set up type: Complete
 • JDK Location: /usr/java/jdk1.7.0_80
 • Administrator Credential : oc4jadmin/oc4jadmin
 • Language: English

Và hoàn thành cài đặt:

The InstallShield Wizard has successfully installed Oracle Business
Intelligence 10.1.3.4.1.

Khởi động server:

oc4j -start
run-sa.sh start
run-saw.sh start

Stop server:

run-saw.sh stop
run-sa.sh stop
oc4j -shutdown -port 23791 -password oc4jadmin

Khởi động cùng với OS:

vi /etc/rc.local

su obi -c ‘oc4j -start’
su obi -c ‘run-sa.sh start’
su obi -c ‘run-saw.sh start’

Kiểm tra hoạt động của server:

ps ax |grep sawserver
7271 ?        S      0:00 /bin/sh /usr/local/OracleBI/setup/sawserver.sh
7285 ?        Sl     0:46 /usr/local/OracleBI/web/bin/sawserver
20418 pts/0    S+     0:00 grep sawserver

ps ax |grep nqsserver
7059 ?        Sl     0:48 /usr/local/OracleBI/server/Bin/nqsserver -quiet
20474 pts/0    S+     0:00 grep nqsserver

Kiểm tra log file :

tail -f /usr/local/OracleBI/server/Log/NQServer.log

tail -f /usr/local/OracleBIData/web/log/sawserver.out.log

tail -f /usr/local/OracleBIData/web/log/javahost.out.log

Như vậy đã hoàn thành cài đặt OBIEE 10G.
login bằng link http://ip:9704/analytics/saw.dll?Dashboard

Tham khảo:
http://gerardnico.com/wiki/dat/obiee/LINUX_installation
http://gerardnico.com/wiki/web_server/oc4j/memory
No Comments on Cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x

Cài đặt Oracle Client Full 11R2 trên Linux dùng Response File trên Terminal July 2, 2015

Mục tiêu: Cài đặt gói client full 11R2 ( thay vì bản Instant client) trên server CentOS 6.x 64bit.

Chuẩn bị:

–  Download bản cài đặt trên trang chủ Oralce ( Down bản 64bit) ( linux.x64_11gR2_client.zip)

– Chuẩn bị OS 6.x 64bit đã cài đặt các gói cần thiết cho Oracle client.

Bắt đầu:

1. Cài đặt các gói sau:

yum -y install binutils compat-libstdc++-33 compat-libstdc++-33.i686 ksh elfutils-libelf elfutils-libelf-devel glibc glibc-common glibc-devel gcc gcc-c++ libaio libaio.i686 libaio-devel libaio-devel.i686 libgcc libstdc++ libstdc++.i686 libstdc++-devel libstdc++-devel.i686 make sysstat unixODBC unixODBC-devel
2. Thiết lập lại kernel ( phía client không cần thiết nhưng phải thỏa mãn 1 số yêu cầu tối thiểu)
Ví du:
vi /etc/sysctl.conf
#net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 0
#net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 0
#net.bridge.bridge-nf-call-arptables = 0
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 10523004
kernel.shmmax = 6465333657
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.core.rmem_default=262144
net.core.wmem_default=262144
net.core.rmem_max=4194304
net.core.wmem_max=1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
Chạy lệnh để áp dụng:
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
kernel.sysrq = 0
kernel.core_uses_pid = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
fs.file-max = 65536
kernel.shmall = 10523004
kernel.shmmax = 6465333657
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.core.rmem_default = 262144
net.core.wmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
4. Tạo user và group để cài đặt
groupadd oinstall
groupadd dba
useradd -m -g oinstall -G dba oracle
echo “oracle:oracle” | chpasswd
id oracle
5. Tạo thư mục lưu trữ
mkdir -p /opt/oracle
chown oracle:oinstall /opt/oracle/
6. Chuyển sang user oracle
su – oracle
7. Chỉnh sửa file response để cài đặt.
unzip linudx.x64_11gR2_client.zip
Thư mục chứa source cài đặt : /home/oracle/client
cd response/
cp client_install.rsp client_install.rsp.orig
 vi client_install.rsp
oracle.install.responseFileVersion=/oracle/install/rspfmt_clientinstall_response_schema_v11_2_0
ORACLE_HOSTNAME=oracle.local.test
UNIX_GROUP_NAME=oinstall
INVENTORY_LOCATION=/opt/oracle/OraInventory
SELECTED_LANGUAGES=en
ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/11.2.0.1/client
oracle.install.client.installType=Administrator
8. Tiến hành cài đặt
./runInstaller -silent -responseFile ~/client/response/client_install.rsp
Có thể thêm -debug để thêm mode debug.
Sample Output
[WARNING] [INS-13014] Target environment do not meet some optional requirements.
CAUSE: Some of the optional prerequisites are not met. See logs for details. /opt/oracle/OraInventory/logs/installActions2015-07-02_12-13-40AM.log
ACTION: Identify the list of failed prerequisite checks from the log: /opt/oracle/OraInventory/logs/installActions2015-07-02_12-13-40AM.log. Then either from the log file or from installation manual find the appropriate configuration to meet the prerequisites and fix it manually.
The following configuration scripts need to be executed as the “root” user.
#!/bin/sh
#Root scripts to run
/opt/oracle/OraInventory/orainstRoot.sh
/opt/oracle/product/11.2.0.1/client/root.sh
To execute the configuration scripts:
1. Open a terminal window
2. Log in as “root”
3. Run the scripts
4. Return to this window and hit “Enter” key to continueSuccessfully Setup Software.
Một số warning do hệ thống không đáp ứng được requirements, nhưng có thể bỏ qua được.
Làm theo hướng dẫn và nhấn Enter.
/opt/oracle/OraInventory/orainstRoot.sh
/opt/oracle/product/11.2.0.1/client/root.sh
 Như vậy việc cài đặt đã hoàn thành, bạn có thể kiếm tra việc cài đặt bằng xem log được lưu trữ trong thư mục :/opt/oracle/OraInventory/logs
9. Set biến môi trường:
 vi ~/.bash_profile
export TMP=/tmp
export TMPDIR=/tmp
export ORACLE_BASE=/opt/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0.1/client
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
 10. Test thử cài đặt bằng SQLPLUS
sqlplus
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Thu Jul 2 19:58:21 2015
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.
Enter user-name:
Như vậy bạn đã hoàn thành được việc cài đặt Oracle client trên linux bằng cách dùng response file trong trường hợp không thể cài đặt bằng GUI.
No Comments on Cài đặt Oracle Client Full 11R2 trên Linux dùng Response File trên Terminal

QAD Enterprise Applications: Administering Connection Manager

Connection Manager

Connection Manager là công cụ bao gồm các  functions  và views giúp admin quản lý các kết nối telnet sử dụng để chạy các QAD .NET UI. Connection Manager được  hiển thị ban đầu với  các tùy chọn menu: Functions, Connections, và Users.

connect

Functions

Close Connection Manager

Đóng tất cả các kết nối đang hoạt động, tất cả các tiến trình đang chạy đều bị hủy.

Restart Connection Manager

Shutdown và khởi động lại Connection Manager.

Reset failed init count

Reset tất cả những kết nối lỗi.

Delete HTML cache

Xóa những thông tin cũ của màn hình bằng cách xóa cache.

Message of the day

Chọn tùy chọn này để thiết lập một thông điệp ngắn gọn mà hiển thị trong tiêu đề của trang chính mỗi khi người dùng đăng nhập.

Update configuration settings

Hiển thị các cấu hình để chỉnh sửa

Monitor Connections

Chọn Connections để xem những session đang hoạt động, mỗi kết nối sẽ có những trạng thái như sau:

Initializing

Session đang khởi động, chưa kết nối thành công(có màu đỏ).

Idle

Session  đang hoạt động, sẵn sang cho user kết nối(màu xanh).

Busy

Session đang được user sử dụng.

Pause

Đang chờ phản hồi từ phí user, ví dụ:  “press the spacebar to continue”.

Processing

Đang thực thi câu lện update DB và các record bị khóa(màu cam).

Force Disconnect

Thực thi ngắt kết nối bởi Admin.

Disconnected

Ngắt kết nối hoàn toàn

Monitor Users

Connection Manager’s Users hiển thị danh sách các user đang kết nối.

User ID

Để xem toàn bộ thông tin về: Status, ID, Process ID, User ID, Device, User IP, Maximum Connections, Program, and User Connected Time.

Refresh

Cập nhật.

Close

Đóng kết nối của user hiện thời khi cần thiết. (bị treo hoặc process lỗi).

No Comments on QAD Enterprise Applications: Administering Connection Manager
Categories: Cũ hơn