Chuyện của sys

DevOps Blog

Hiểu thêm về timezone và localtime trên Centos 6/7 July 10, 2017

Khi tiến hành cài đặt 1 server Centos 6/7, bạn có thể chọn cài đặt Date & Time ngay từ đầu, tuy nhiên, với 1 số VPS hay server trên cloud như Sakura, Google Cloud Engine…timezone phụ thuộc vào nơi mà bạn chọn để đặt server đó. Vì vậy, có thể thời gian của server và thời gian local của bạn không trùng khớp, nên nhất thiết cần phải đặt lại theo múi giờ mình chọn trước.
Trên Centos, thư mục /usr/share/zoneinfo/ là nơi chứa toàn bộ thông tin của các múi giờ của hệ thống.

ls /usr/share/zoneinfo/
Africa Atlantic Chile Eire GB GMT+0 Indian Japan MST Pacific PRC Singapore UTC Zulu
America Australia CST6CDT EST GB-Eire Greenwich Iran Kwajalein MST7MDT Poland PST8PDT Turkey WET
Antarctica Brazil Cuba EST5EDT GMT Hongkong iso3166.tab Libya Navajo Portugal right UCT W-SU
Arctic Canada EET Etc GMT0 HST Israel MET NZ posix ROC Universal zone1970.tab
Asia CET Egypt Europe GMT-0 Iceland Jamaica Mexico NZ-CHAT posixrules ROK US zone.tab

Và file /etc/localtime chính file thể hiện múi giờ hiện tại, thường được symlink tới 1 múi giờ chính xác được quy định trong /usr/share/zoneinfo/
Ví du:

ll /etc/localtime
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Jun 12 01:09 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo

Có nghĩa múi giờ hiện tại của bạn là “Asia/Tokyo”
Để thay đổi giờ hệ thống cho server của bạn, làm theo các bước sau:
Với Centos 7
Kiểm tra timzone list có sẵn trên hệ thống

timedatectl list-timezones |grep Asia| head
Asia/Aden
Asia/Almaty
Asia/Amman
Asia/Anadyr
Asia/Aqtau
Asia/Aqtobe
Asia/Ashgabat
Asia/Baghdad
Asia/Bahrain
Asia/Baku

Kiểm tra timzone hiện tại

ll /etc/localtime
lrwxrwxrwx. 1 root root 38 Apr 24 2016 /etc/localtime -> ../usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh

Thay đổi timezone bằng câu lệnh

timedatectl set-timezone Asia/Tokyo

Kiểm tra thay đổi

ll /etc/localtime
lrwxrwxrwx. 1 root root 38 Apr 24 2016 /etc/localtime -> ../usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo

Với Centos 6
Xóa file localtime hiện tại ( có thể backup)

rm -rf /etc/localtime

Tạo softlink tới chính xác múi giờ bạn cần

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo /etc/localtime

Thay đổi thời gian trong clock

vi /etc/sysconfig/clock

Change ZONE=”Asia/Tokyo”

hwclock –systohc –localtime

Chúc bạn thành công.
 
 

Tags:
Categories: Tài liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *