Author: [email protected]

post nhảm, để đó khi khác tiếp

Liệt kê toàn bộ tên file trong 1 thư mục: for i in *; do printf “%s\n” $(readlink -f “$i”) >> /tmp/test; done dùng perl perl -MCwd -le ‘ for (@ARGV) { if ($p = Cwd::abs_path $_) { print $p; } else { warn “abs_path: $_: $!\n”; $ret = 1; } } exit $ret’ *…

continue reading
No Comments

How to connect Oracle Database from client !!!

Cài client lên rồi, thì bắt đầu sử dụng nó để kết nối tới database server. ở đây, server dùng 10G R2, còn client sẽ sử dụng Client 11G R2. Bước 1: Mở oralce net manager lên Bước 2: Tạo mới 1 service name bằng wizard http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048557_171410765_574_574.jpg Bước 3: Chọn type của service: http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048559_428337861_574_574.jpg Bước…

continue reading
No Comments

How to change hostname and oracle enterprise manager ORACLE

Hic, lỗi @@ đổi cái hostname, với ip của máy đã có cài em. Cầu cứu anh em và google ta có cách :d   Reconfigure Oracle EM Hic, như vậy chắc là được á!!!    

continue reading
No Comments

Chuyện hoa sim

continue reading
No Comments

Error: ORA-04031: unable to allocate xxxx bytes of shared memory ("shared pool","select increment$,minvalue,m…","sga heap(3,0)","kglsim heap")

Lỗi liên tục khi chạy application với database Oracle, thiệt là bực mình, vì kinh nghiệm với nó mình không có. Như cái thông báo lỗi, mình xem SGA của nó như sau: Quá nhỏ —> điều cần làm là tăng Shared memory lên.Chạy câu lệnh sau, để tăng sgq lên 1G. alter system set…

continue reading
No Comments

Hướng dẫn cài đặt Oracle Client 11R2 trên Windows

Tại sao phải cài :Cài đặt Oracle Client để kết nối tới 1 database server để thực hiện các thao tác với đó thông qua SQL*Plus hoặc những công cụ tương tự.Để sử dụng 1 số chức năng khác ví dụ như Oracle Spreadsheet Add-In for Predictive Analytics Download ở đâu: Lựa chọn phiên bản thích hợp…

continue reading
No Comments

[VMWare] Sử dụng tính năng Share Folder trên VMWare

Việc chia sẻ thư mục với máy thật và máy ảo là điều cần thiết và được VMWare thiết lập trong Option Share Folder. Tính năng này được thực hiện trên các hệ điều hành như Windows, Linux, Mac OS. Có thể tham khảo tại đây: https://www.vmware.com/support/ws5/doc/ws_running_shared_folders.html Cách làm như sau:Bước 1: Vào VMWare Machine…

continue reading
No Comments

[SystemTip] Cài đặt VMWare Tools cho máy ảo Red Hat trên VMWare Workstation

Trong quá trình sử dụng VMWare, chúng ta thường xuyên phải copy file từ máy thật sang máy ảo để tiện cho quá trình sử dụng và tiết kiệm thời gian tải các file có dung lượng lớn về máy ảo để sử dụng.Trong máy ảo Windows thì tương đối dễ dàng, còn trong Linux…

continue reading
No Comments

[Tip] VNC và điều chưa biết

Yêu cầu công việc cần phải remote vào cái server Linux khách hàng, mà bắt buộc phải chạy cái giao diện GUI để cài đặt nữa. Nếu là server Windows còn cách dùng teamviewer, Remote Desktop -.- Còn Linux chưa nghe qua… Lúc đó bí -.= Google phát ra có cái tool hay 😀 Tính…

continue reading
No Comments

[OpenEdge] AdminServer is not starting

Description: Tried to start the AdminService more than once using Windows Services PROADSV -query shows that the AdminServer is not alive. java process are still running in memory   AdminServer port is in use netstat -a shows port 20931, the default AdminServer port, is in use. Root Cause: Previous session did not finished properly. Java…

continue reading
No Comments