#chuyencuasys.com

“DevOps is bullshit”

[HA] – Sử dụng Anycast, OSPF, Quagga để load balancing cho hệ thống – P2 August 2, 2017

Tiếp tục ở phần 1, sau đây tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cài đặt, cũng như cấu hình Anycast, OSPF, và Quagga để load balancing cho hệ thống. Chúng ta cùng xem lại mô hình:

Các máy chủ GW1 và GW2 đều chạy HDH Centos 7.2, dùng nginx làm Reverse proxy để load balancing cho các Web Server ở Backend. Phần cấu hình Reverse proxy và ở dưới Backend, tôi không đề cập trong bài viết này.

 1. Cấu hình địa chỉ IP anycast + allow iptables trên GW1 và GW2
 • Config Anycast IP

Ta gán địa chỉ Anycast IPv4 cho card mạng, địa chỉ anycast có thể trùng subnet hoặc khác subnet với interface khác của server. Anycast thường được cấu hình trên interface loopbacks.

#ifconfig lo:2 172.30.27.219 netmask 255.255.255.255 up

#ifconfig

Cách cấu hình trên sẽ bị mất khi restart lại network, nếu muốn không bị mất, hãy vào /etc/sysconfig/network-script để tạo file cấu hình cho card lo:2.

 • Cấu hình iptables

#iptables -A INPUT -p 89 -j ACCEPT

 • Allow forward ip

#echo net.ipv4.ip_forward = 1 >> /etc/sysctl.conf

#sysctl -p

 • Tắt Selinux
 1. Compile Quagga + OSPF trên GW1 và GW2
 • Khai báo services

#vi /etc/services

zebrasrv       2600/tcp        # zebra service
zebra           2601/tcp        # zebra vty
ospfd           2604/tcp        # OSPFd vty
ospfapi        2607/tcp        # ospfapi
isisd            2608/tcp        # ISISd vty
pimd           2611/tcp         # PIMd vty
nhrpd         2612/tcp         # nhrpd vty

 

 • Compile quagga

Mặc định nếu dùng yum để install quagga, chúng ta sẽ có quagga version 0.99. Vì để cài đặt version mới nhất, nên tôi compile.

Update và cài đặt các gói cần thiết:

#yum update

#yum groupinstall “Development Tools”

#yum install c-ares-devel.x86_64

#useradd -s /sbin/nologin quagga

#mkdir /usr/local/quagga

#chown -R quagga:quagga /usr/local/quagga

#mkdir /usr/local/quaggaconf

#chown -R quagga:quagga /usr/local/quaggaconf

#chmod 755 -R /usr/local/quagga

#chmod 755 -R /usr/local/quaggaconf/

#chmod 755 -R /usr/local/quaggaconf

#mkdir /var/run/quagga

#chmod -R 755 /var/run/quagga

#chown -R quagga:quagga /var/run/quagga

#mkdir /var/log/quagga

#chmod 755 -R /var/log/quagga

#chown quagga:quagga -R /var/log/quagga

Download source:

#wget http://download.savannah.gnu.org/releases/quagga/quagga-1.2.1.tar.gz

#tar -xvzf quagga-1.2.1.tar.gz

#cd quagga-1.2.1

#./configure –prefix=/usr/local/quagga –sysconfdir=/usr/local/quaggaconf –localstatedir=/var/run/quagga –disable-ripd –disable-ripngd –disable-ospf6d

#make

#make install

Giải thích các giá trị ở trên:

–prefix=/usr/local/quagga: Thư mục cài đặt quagga

–sysconfdir=/usr/local/quaggaconf: Thư mục chứa các file cấu hình của các daemon zebra, ospfd, ripd…

–localstatedir=/var/run/quagga: Thư mục chứa file pid

Cấu hình zebra và ospfd như sau:

Do chỉ sử dụng routing ospf, nên ta chỉ cần cấu hình zebra và ospfd, không quan tâm tới các daemon khác của quagga.

Tại GW1

 • Config Zebra

Khai báo các card mạng trong zebra.conf

#vi //usr/local/quaggaconf/zebra.conf

 

hostname GW1
log file /var/log/quagga/zebra.log
log stdout
log record-priority
!
interface eno16777984
ip address 172.30.27.47/32
!
interface lo
!
interface lo:2
ip address 172.30.27.219/32
!
ip forwarding
!
line vty
!

 • Config ospfd

Ospfd chỉ ra các trường của giao thức ospf. Ospfd cần phải lấy các thông tin trên zebra, vì vậy zebra phải chạy trước khi khởi động ospfd. Ngoài ra, nếu zebra khởi động lại, ospfd cũng phải vậy.

#vi /usr/local/quaggaconf/ospfd.conf

hostname GW1
log file /var/log/quagga/ospfd.log
!
interface eno16777984
ip ospf hello-interval 1
ip ospf dead-interval 5
!
router ospf
ospf router-id 172.30.27.47
redistribute connected
network 172.30.27.0/24 area 172.30.27.0
!

Ở trên là các trường cơ bản để có thể routing ospf, các bạn có thể tìm hiểu thêm về giao thức ospf để cấu hình tuỳ theo nhu cầu của hệ thống, có thể thêm các tham số mã hoá MD5, cấu hình authentication, access-list…

Tạo systemd service file cho zebra và ospfd :

#vim /usr/lib/systemd/system/zebra.service

[Unit]
Description=GNU Zebra routing manager
Wants=network.target
Before=network.target
After=network-pre.target
ConditionPathExists=/usr/local/quaggaconf/zebra.conf

[Service]
PIDFile=/var/run/quagga/zebra.pid
Type=forking
ExecStart=/usr/local/quagga/sbin/zebra -d -A 127.0.0.1 -f /usr/local/quaggaconf/zebra.conf
Restart=on-abort

[Install]
WantedBy=multi-user.target

#vim /usr/lib/systemd/system/ospfd.service

[Unit]
Description=OSPF routing daemon
BindsTo=zebra.service
Wants=network.target
After=zebra.service network-pre.target
Before=network.target
ConditionPathExists=/usr/local/quaggaconf/ospfd.conf

[Service]
Type=forking
PIDFile=/var/run/quagga/ospfd.pid
ExecStart=/usr/local/quagga/sbin/ospfd -d -A 127.0.0.1 -f /usr/local/quaggaconf/ospfd.conf
Restart=on-abort

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Start zebra và ospfd

#systemctl daemon-reload

#systemctl enable zebra

#systemctl enable ospfd

#service zebra start

#service ospfd start

Thực hiện tương tự như vậy đối với GW2: 

#vi /usr/local/quaggaconf/zebra.conf

hostname GW2
log file /var/log/quagga/zebra.log
log stdout
log record-priority
!
interface eno16777984
ip address 172.30.27.42/32
!
interface lo
!
interface lo:2
ip address 172.30.27.219/32
!
ip forwarding
!
line vty
!

#vi /usr/local/quaggaconf/ospfd.conf

hostname GW2
log file /var/log/quagga/ospfd.log
!
interface eno16777984
ip ospf hello-interval 1
ip ospf dead-interval 5
!
router ospf
ospf router-id 172.30.27.47
redistribute connected
network 172.30.27.0/24 area 172.30.27.0
!

Tạo file systemd và start zebra, ospfd…

 1. Cấu hình Router

router ospf 1
router-id 172.30.27.10
ip ospf hello-interval 1
ip ospf dead-interval 5
network 172.30.27.0 0.0.0.255 area 172.30.27.0

 

Sau đó vào GW1 và GW2 kiểm tra kết quả:

#/usr/local/quagga/bin/vtysh

#show ip ospf database

#show ip ospf neighbor

Các thông tin về ospf database và ospf neighbor đều hiện trên cả GW1 và GW2

Bây giờ, nếu có request gửi đến địa chỉ 172.30.27.219 hoặc một DNS name nào đó được trỏ tới IP trên, thì Router sẽ dựa trên ospf để tìm Server nào gần nhất, sau đó sẽ forward request đến đó.

Chú ý: Các giá trị hello-interval và dead-interval trên cả GW1, GW2 và Router phải bằng nhau. hello-interval là thời gian Server gửi gói tin hello OSPF cho Router và dead-interval là thời gian cập nhật lại bảng định tuyến của Router. Nếu không thấy bất kì gói hello nào được gửi tới nó trong thời gian dead trên, Router sẽ remove Server đó ra khỏi bảng định tuyên. Ngoài ra, các giá trị mtu của card mạng trên các thiết bị phải bằng nhau.

Nếu không thấy quá trình ospf thành công, có thể xem log file tại /var/log/quagga để biết rõ thêm hoặc comment bên dưới, tôi sẽ hỗ trợ các bạn.

Tôi tạm dừng phần 2 ở đây, trong phần tiếp theo, sẽ hướng dẫn các bạn monitor các daemon của quagga, cũng như control được quá trình quảng bá OSPF của quagga. Nếu các services (nginx…)  ở GW bị lỗi mà quagga vẫn quảng bá ospf lên cho router, request vẫn được đẩy xuống GW thì không hợp lý chút nào đúng không? 😀

 

 

3 Comments on [HA] – Sử dụng Anycast, OSPF, Quagga để load balancing cho hệ thống – P2

[HA] – Sử dụng Anycast, OSPF, Quagga để load balancing cho hệ thống – P1 August 1, 2017

Đặt vấn đề: Cân bằng tải là một vấn đề muôn thuở đối với mọi hệ thống, đặc biệt là các hệt thống web server, api… Hiện nay, có nhiều cách để xây dựng một hệ thống cân bằng tải như HA proxy + Keepalived, Nginx + Keepalived.. Tuy nhiên, khi xây dựng các hệ thống trên, ta đều gặp một vấn đề chung là nếu sử dụng keepalived, một VIP được tạo ra, thì cùng lúc chỉ có 1 server Master chạy, server còn lại sẽ ở chế độ Standby -> Lãng phí tài nguyên.

Vậy, làm sao để cùng lúc các Server đều được sử dụng ?

Anycast’ing là một phương thức rất hay, kết hợp với OSPF và DNS giúp ta có thể giải quyết vấn đề ở trên.

Trước tiên, ta đi tìm hiểu các định nghĩa về anycast, ospf, và phần mềm định tuyến quagga.

 • Anycast: Là từ một nguồn có thể truyền tin tới một host gần nhất trong một nhóm các host được cấu hình cũng một địa chỉ IP. Sự khác nhau giữa anycast và multicast là thay vì chuyển tới tất cả các host trong nhóm, thì gói tin sẽ chỉ được chuyển tới host gần nhất trong bảng định tuyến. Đồng thời ở anycast, các host đều được cấu hình chung một địa chỉ Anycast giống nhau. Có thể hiểu thông qua mô hình sau:

Anycast được sử dụng để quảng bá một địa chỉ IP từ nhiều node khác nhau trong hệ thống mạng, với sự linh hoạt của giao thức dynamic routing, các gói tin sẽ được gửi tới node gần nhất.

Có thể ứng dụng Anycast trong một trường hợp cụ thể như sau: Một địa chỉ Anycast duy nhất sẽ được gán cùng lúc cho nhiều máy chủ cung cấp dịch vụ, các bộ định tuyến sẽ thực hiện công việc chọn đích đến tốt nhất và gần nhất, sau đó forward gói tin tới server đích đó.

IP Anycast thường được sử dụng hơn, nó được sử dụng cho dịch vụ DNS. DNS là một giao thức phản hồi duy nhất, không quan trọng response từ máy chủ. Vì DNS sử dụg UDP, không cần phải xác thực việc kết nối như TCP.

Anycast không được thiết kế để loadbalancing, mục đích chính của nó là giảm độ trễ và dư thừa khi định tuyến. Tuy nhiên phụ thuộc vào cách cấu hình, anycast có thể loadbalancing nhẹ.

Thêm một IP anycast của một domain vào hệ thống khai báo DNS, sau đó có thể sử dụng các giao thức định tuyến như RIP, OSPF hoặc BGP.

Cần có các phần mềm định tuyến hỗ trợ việc cấu hình các giao thức trên dưới Server như Quagga Routing.

 • Giao thức OSPF

OSPF – Open Shortest Path First là một giao thức định tuyến link-state. Mỗi khi router chạy giao thức sẽ gửi các trạng thái đường link của nó cho tất cả các router trong vùng (area). Các gói tin LSA (Link State Advertisement) được quảng bá cho các Router khác. Sau một thời gian trao đổi, các router sẽ đồng nhất bảng trạng thái đường link (Link State Database – LSDB) với nhau, mỗi router sẽ có bản đồ mạng của cả vùng. Từ đó chạy giải thuật Dijkstra tính toán ra đường đi ngắn nhất.

 • OSPF cos AD = 110
 • Metric (cost) được tính theo bandwith trên cổng chạy OSPF
 • Chạy trên nền IP, protocol number = 89

Các bước hoạt động OSPF:

 1. Bầu chọn Router – id.
 2. Thiết lập quan hệ láng giềng (neighbor).
 3. Trao đổi LSDB.
 4. Tính toán xây dựng bảng định tuyến
 • Quagga Routing

Quagga là một phần mềm routing mà nguồn mở, cung cấp cách hỗ trợ triển khai OSPFv2, OSPFv3, RIP và BGP-4 trên các nền tảng Unix như FreeBSD, Linux, Solaris and NetBSD.

Kiến trúc của Quagga gồm một core daemon, gọi là zebra. Zebra có nhiệm vụ giả lập như một router, thực hiện quản lý, update các giao thức định tuyến và truyền thông định tuyến. Ngoài ra còn có các daemon khác quản lý giao thức định tuyến được liệt kê như trên ospfd, ripd, bgpd…

Quagga được cấu hình thông qua một giao diện dòng lệnh CLI (gọi là ‘vty’). Ngoài ra có thêm công cụ ‘vtysh’, giúp quản lý tập trung các hoạt động của Quagga daemon.

Sau đây là mô hình thực tế của hệ thống loadbalancer của chúng ta như sau:

Ở phần hai, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về việc cấu hình Anycast, OSPF, và Quagga để load balancing cho hệ thống.

No Comments on [HA] – Sử dụng Anycast, OSPF, Quagga để load balancing cho hệ thống – P1

[BIGDATA] Apache KafKa July 29, 2017

 1. Giới thiệu Apache Kafka

Kafka: hệ thống hàng đợi dữ liệu (message queue) phục vụ chức năng thu thập dữ liệu đầu vào (stream ingestion system).

Kafka là một hệ thống xử lý hàng đợi theo cơ chế publish-subscribe; Kafka còn hỗ trợ triển khai hệ thống thu thập log theo mô hình phân tán (distribute), phân chia (partition), và đồng bộ (replicate). Mã nguồn Kafka được thiết kế cho việc xử lý dữ liệu lớn khi đọc/ghi dữ liệu, giảm độ trễ trong quá trình truyền tải dữ liệu.

Kafka có thể hiểu là một hệ thống logging, nhằm lưu lại các trạng thái của hệ thống, nhằm phòng tránh mất thông tin.

 2. Kiến trúc tổng quan về Apache Kafka

 • Kafka lưu, phân loại message theo topics
 • Kafka sử dụng producers để publish message vào các topics ở trên
 • Kafka sử dụng consumers để subscribe vào topics, sau đó xử lý các message lấy được theo một logic nào đó
 • Kafka thường được chạy dưới dạng cluster, khi đó mỗi server trong đó sẽ được gọi là broker.

Topic

Topic có thể hiểu là một ngôn ngữ chung giữa producer (người nói) và consumer (người nghe, sử dụng).
Với mỗi topic, kafka sẽ duy trì thông qua partitioned log như dưới đây:

+ Mỗi partition là một chuỗi logcó thứ tự và không thể thay đổi (immutable).
+ Mỗi message trong partition sẽ có id tăng dần , gọi là offset
Về cách chọn partition number cho tốt, có thể tham khảo ở link : http://blog.confluent.io/2015/03/12/how-to-choose-the-number-of-topicspartitions-in-a-kafka-cluster/

+ Kafka cluster sẽ lưu lại mọi message đã được published, cho dù message đó đã được/chưa được sử dụng (consume). Thời gian lưu message có thể tuỳ chỉnh được thông qua log retention.

Một điểm thú vị là Consumer sẽ điều khiển những gì mình muốn đọc thông qua offset của message, hay thậm chí là thứ tự đọc. Consumer có thể reset lại vị trí của offset để re-process lại một vài message nào đó.

Producer

Như đã nói ở trên, producer nhằm mục đích chính là ném message vào topic. Cụ thể hơn là producer có nhiệm vụ là chọn message nào, để ném vào partition nào trong topic. Nhiệm vụ này rất quan trọng, giúp cho kafka có khả năng “scale” tốt.

Consumer

Thông thường thì một hệ thống messaging sẽ có 2 loại

 • Queue: Một message sẽ được xử lý bởi một consumer
 • Pub/Sub: Một message sẽ được xử lý bởi một vài consumer thích hợp, tuỳ theo topic

Ở kafka chúng ta có một khái niệm gọi là consumer group giúp chúng ta có thể làm được đồng thời cả 2 loại trên, rất thú vị. Việc subscribe một topic sẽ được thực hiện bởi consumer group. Mỗi một message sẽ được gửi cho duy nhất  một consumer instance trong một consumer group. Việc này dấn đến điều gì?

 • Nếu nhiều instance consumer có cùng group: chúng ta sẽ có một hệ thống queue
 • Nếu mỗi instance là một group, chúng ta sẽ có một hệ thống pub/sub

Kafka đảm bảo

 • Message được gửi bởi producer đến một topic partition nào đó sẽ được đảm bảo thứ tự , thông qua offset
 • Consumer instance sẽ nhìn thấy  message theo đúng thứ tự trong log

3. So sánh apache kafka với rabbitMQ

RabbitMQ
What it is? RabbitMQ is a solid, mature, general purpose message broker that supports several standardized protocols such as AMQP Apache Kafka is a message bus optimized for high-ingress data streams and replay
Primary use High-throughput and reliable background jobs, communication and integration within, and between applications. Build applications that process and re-process streamed data on disk
License Open Source: Mozilla Public License Open Source: Apache License 2.0
Written in Erlang Scala (JVM)
Client libraries Many mature libraries, including: Ruby, Python, Node.js, Clojure, Go, Java and C Many, including: Ruby, Python, Node.js and Java
Support for HA Yes Yes
Federated queues Yes No
Complex routing scenarios Yes No
Scaling strategies Mostly vertical Built from the ground up with horizontal scaling in mind
Hosted solution & Enterprise Support Available from CloudAMQP Available fromCloudKarafka

4. Cài đặt & cấu hình:

Có thể tham khảo document bên dưới

 • https://www.dropbox.com/s/9omnnckwiqeq6sd/KAFKA.docx?dl=0

5. Một số site tham khảo về các vấn đề Apache Kafka

 • https://dzone.com/articles/understanding-kafka-consumer-groups-and-consumer-l
 • https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/Kafka+Controller+Internals
 • https://anturis.com/blog/apache-kafka-an-essential-overview/
 • http://codingpearls.com/big-data/apache-spark/xay-dung-mot-realtime-dashboard-su-dung-spark-streaming-kafka-nodejs-va-mongodb.html

 

 

No Comments on [BIGDATA] Apache KafKa
Categories: Tài liệu

[BIGDATA] Apache SPARK

1.Giới thiệu về Apache Spark

   + Apache Spark là một framework mã nguồn mở tính toán cụm, được phát triển sơ khởi vào năm 2009 bởi AMPLab . Sau này, Spark đã được trao cho Apache Software Foundation vào năm 2013 và được phát triển cho đến nay.

+ Tốc độ xử lý của Spark có được do việc tính toán được thực hiện cùng lúc trên nhiều máy khác nhau. Đồng thời việc tính toán được thực hiện ở bộ nhớ trong (in-memories) hay thực hiện hoàn toàn trên RAM.

+ Spark cho phép xử lý dữ liệu theo thời gian thực, vừa nhận dữ liệu từ các nguồn khác nhau đồng thời thực hiện ngay việc xử lý trên dữ liệu vừa nhận được ( Spark Streaming).

+ Spark không có hệ thống file của riêng mình, nó sử dụng hệ thống file khác như: HDFS, Cassandra, S3,…. Spark hỗ trợ nhiều kiểu định dạng file khác nhau (text, csv, json…) đồng thời nó hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ một hệ thống file nào.

 

+ Spark cho phép xây dựng và phân tích nhanh các mô hình dự đoán. Hơn nữa, nó còn cung cấp khả năng truy xuất toàn bộ dữ liệu cùng lúc, nhờ vậy ta không cần phải lấy mẫu dữ liệu – đòi hỏi bởi các ngôn ngữ lập trình như R. Thêm vào đó, Spark còn cung cấp tính năng streaming, được dùng để xây dựng các mô hình real-time bằng cách nạp toàn bộ dữ liệu vào bộ nhớ.

+ Khi có một tác vụ nào đó quá lớn mà không thể xử lý trên một laptop hay một server, Spark cho phép ta phân chia tác vụ này thành những phần dễ quản lý hơn. Sau đó, Spark sẽ chạy các tác vụ này trong bộ nhớ, trên các cluster của nhiều server khác nhau để khai thác tốc độ truy xuất nhanh từ RAM. Spark sử dụng API Resilient Distributed Dataset (RDD) để xử lý dữ liệu.

2. Kiến trúc Apache Spark

+ Spark có kiến trúc gồm một node master và nhiều node worker dưới sự điều khiển của  master. Spark Driver sẽ  liên hệ với master node để điều phối các worker node nơi có chứa các excutor đang thực thi job.

+ Master node chứa chương trình điều khiển (Spark Standalone / YARN/ MESSO), các worker node, chương trình lập lịch sẽ chịu trách nhiệm lập lịch cho các tác vụ và yêu cầu các worker node thực hiện. Mỗi worker bao gồm một hoặc một số Excutor thực hiện việc lưu trữ, đọc ghi khi xử lý dữ liệu. Mỗi excutor chịu trách nhiệm xử lý các task nhỏ riêng biệt bằng các luồng độc lập.

3. Quản lý bộ nhớ của Apache Spark

+ Xét về khía cạnh memory, Spark giải quyết các vấn đề vấn đề xung quanh định nghĩa Resilient Distributed Datasets (RDDs). RDDs hỗ trợ hai kiểu thao tác thao tác: transformations và action..Thao tác chuyển đổi(tranformation) tạo ra dataset từ dữ liệu có sẵn. Thao tác actions trả về giá trị cho chương trình điều khiển (driver program) sau khi thực hiện tính toán trên dataset.

+ Spark thực hiện đưa các thao tác RDD chuyển đổi vào DAG (Directed Acyclic Graph) và bắt đầu thực hiện. Khi một action được gọi trên RDD, Spark sẽ tạo DAG và chuyển cho DAG scheduler. DAG scheduler chia các thao tác thành các nhóm (stage) khác nhau của các task.

+ Mỗi Stage bao gồm các task dựa trên phân vùng của dữ liệu đầu vào có thể pipline với nhau và có thể thực hiện một cách độc lập trên một máy worker. DAG scheduler sắp xếp các thao tác phù hợp với quá trình thực hiện theo thời gian sao cho tối ưu nhất.

Ví dụ: các thao tác map sẽ được đưa vào cùng một stage do không xảy ra shuffle dữ liệu giữa các stage. Kết quả cuối cùng của DAG scheduler là một tập các stage. Các Stages được chuyển cho Task Scheduler. Task Scheduler sẽ chạy các task thông qua cluster manager (Spark Standalone/Yarn/Mesos). Task scheduler không biết về sự phụ thuộc của các stages. Nó chỉ chịu trách nhiệm thực hiện sắp xếp các task một cách tối ưu nhất.

+ Mỗi Worker bao gồm một hoặc nhiều Excutor. Các excutor chịu trách nhiệm thực hiện các task trên các luồng riêng biệt. Việc chia nhỏ các task giúp đem lại hiệu năng cao hơn, giảm thiểu ảnh hưởng của dữ liệu không đối xứng (kích thước các file không đồng đều).

4. Thành phần của Apache Spark

Thành phần trung gian của Spark là Spark Core: cung cấp những chức năng cơ bản nhất của Spark như lập lịch cho các tác vụ, quản lý bộ nhớ, fault recovery, tương tác với các hệ thống lưu trữ…Đặc biệt, Spark Core cung cấp API để định nghĩa RDD (Resilient Distributed DataSet) là tập hợp của các item được phân tán trên các node của cluster và có thể được xử lý song song.

Spark có thể chạy trên nhiều loại Cluster Managers như Hadoop YARN, Apache Mesos hoặc trên chính cluster manager được cung cấp bởi Spark được gọi là Standalone Scheduler.

 • Spark SQL cho phép truy vấn dữ liệu cấu trúc qua các câu lệnh SQL. Spark SQL có thể thao tác với nhiều nguồn dữ liệu như Hive tables, Parquet, và JSON.
 • Spark Streaming cung cấp API để dễ dàng xử lý dữ liệu stream,
 • MLlib Cung cấp rất nhiều thuật toán của học máy như: classification, regression, clustering, collaborative filtering…
 • GraphX là thư viện để xử lý đồ thị.
 • Một trong những lý do khiến Spark chạy nhanh hơn Hadoop MapReduce đó là ở mỗi tác vụ dữ liệu được nạp lên bộ nhớ và xử lý ở đó, những tác vụ sau có thể sử dụng dữ liệu nằm trên bộ nhớ thay vì phải đọc ghi liên tục vào HDFS như Hadoop MapReduce (xem minh họa phía dưới)

 Hadoop MapReduce

Spark

5.Tại sao nên sử dụng Apache Spark

  Những tính năng nổi bật

 • “Spark as a Service”: Giao diện REST để quản lí (submit, start, stop, xem trạng thái) spark job, spark context
 • Tăng tốc, giảm độ trễ thực thi job xuống mức chỉ tính bằng giây bằng cách tạo sẵn spark context cho các job dùng chung.
 • Stop job đang chạy bằng cách stop spark context
 • Bỏ bước upload gói jar lúc start job làm cho job được start nhanh hơn.
 • Cung cấp hai cơ chế chạy job đồng bộ và bất đồng bộ
 • Cho phép cache RDD theo tên , tăng tính chia sẻ và sử dụng lại RDD giữa các job
 • Hỗ trợ viết spark job bằng cú pháp SQL
 • Dễ dàng tích hợp với các công cụ báo cáo như: Business Intelligence, Analytics, Data Integration Tools

     Nhờ triển khai Coordination Framework Apache ZooKeeper – cung cấp giải pháp quản lý, điều phối giao tiếp giữa các hệ thống phân tán (distributed systems) – mà Spark Server được đảm bảo tính sẵn sàng (high availability) theo mô hình active – active (load-balancing)

  Những điểm sáng giá ngoài tốc độ tính toán nhanh của Spark

     Sự đơn giản: Một trong những chỉ trích thường gặp ở Hadoop đó là sự phức tạp trong qúa trình phát triển, mặc dù đây là một trong những phương pháp tính toán đơn gỉan và hiệu qủa gíup tăng tốc độ xử lý của hệ thống. Thay vì đòi hỏi người dùng phải hiểu rạch ròi về MapReduce và lập trình Java, Spark sinh ra để gíup mọi người tiếp cận với công nghệ tính toán song song dễ dàng hơn rất nhiều. Người dùng chỉ cần một vài kiến thức cơ bản về database cộng với lập trình Python hay Scala là có thể sử dụng được.

     Độc lập với các nhà cung cấp dịch vụ Hadoop: Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ Hadoop đều hỗ trợ Spark. Điều này có nghĩa Spark không phụ thuộc vào các nhà cung cấp này. Nếu bạn muốn thay đổi nhà cung cấp dịch vụ, ta chỉ cần đem hệ thống Spark qua nhà cung cấp mới mà không lo ngại việc mất mát thông tin.

+ Theo một so sánh, năm 2013 Hadoop sử dụng cluster bao gồm 2100 máymất 72 phút để sắp xếp 100 TB dữ liệu, trong khi Spark cần số lượng máy bằng 1/10 nhưng sắp xếp chỉ mất 23 phút. Trong nhiều trường hợp Spark có thể chạy nhanh hơn từ 30-50 lần so với Hadoop MapReduce.

Để thấy được bức tranh toàn cảnh về Spark, hãy cùng xem một số thống kê:

+ Trong các thư viện mà Spark cung cấp thì có 69% người dùng Spark SQL, 62% sử dụng DataFrames, Spark Streaming và MLlib + GraphX là 58%

Lập trình viên có thể viết các ứng dụng Spark bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Năm 2014, 84% người dùng sử dụng Scala, trong khi Java và Python cùng là 38% (Người dùng có thể sử dụng nhiều hơn 1 ngôn ngữ trong các ứng dụng của mình). Đến năm 2015, Spark hỗ trợ thêm ngôn ngữ R, rất nhanh chóng có tới 18% người dùng R, Python cũng tăng lên 58%.

Năm 2015, Spark trở thành dự án mã nguồn mở sôi động nhất trong lĩnh vực dữ liệu lớn khi thường xuyên được cập nhật bởi hơn 800 lập trình viên từ 200 công ty trên khắp thế giới.

6. Một vài thống kê thú vị

 • 62% số người khảo sát dùng Spark với HDFS, 46% sử dụng với các hệ quản trị CSDL như Cassandra, HBase, Hive, Tachyon, 41% đang sử dụng với Kafka, và 29% đang sử dụng cùng Amazon S3.
 • Đối với hệ quản trị cluster, 56% đang chạy độc lập Spark, 42% sử dụng YARN, và 26% sử dụng Apache Mesos.
 • Đối với ngôn ngữ lập trình, 88% sử dụng Scala, 44% sử dụng Java, và 22% sử dụng Python.
 • Mức độ quan tâm của doanh nghiệp về Spark: 91% về tốc độ tính toán, 77% về việc dễ lập trình, 71% về việc dễ phát triển, 64% về các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến, 52% về real-time streaming.
 • Sử dụng Spark trên 206 hệ thống EC2 để sắp xếp 100TB dữ liệu chỉ tốn 23 phút. Trong khi đó, kỉ lục trước đây trên Hadoop sử dụng MapReduce trên 2,100 máy tính phải tiêu tốn 72 phút. Điều này có nghĩa rằng Spark sắp xếp dữ liệu nhanh gấp 3 lần Hadoop mà chỉ sử dụng ít hơn 10 lần số máy tính.

7. Một số hình ảnh tổng quan về hệ sinh thái BigData

8.Một số site tham khảo về Spark & cách cài đặt, triển khai.

 • https://tech.fpt.com.vn/apache-spark-nhan-to-cong-nghe-moi-trong-cuoc-cach-mang-du-lieu-lon/
 • http://datastrophic.io/core-concepts-architecture-and-internals-of-apache-spark/
 • http://backtobazics.com/big-data/6-steps-to-setup-apache-spark-1-0-1-multi-node-cluster-on-centos/
 • http://davidssysadminnotes.blogspot.com/2016/01/installing-spark-centos-7.html
 • https://mapr.com/blog/performance-tuning-apache-kafkaspark-streaming-system/
 • https://jaceklaskowski.gitbooks.io/mastering-apache-spark/spark-tuning.html
 • http://codingpearls.com/big-data/apache-spark/cai-dat-apache-spark-cluster-tren-he-dieu-hanh-linux-ubuntu.html

 

No Comments on [BIGDATA] Apache SPARK
Categories: Tài liệu

[BigData] Hadoop July 27, 2017

    + Hadoop là một Apache framework mã nguồn mở được viết bằng java, cho phép xử lý phân tán (distributed processing).
    + Ý tưởng chính của Hadoop là việc chia nhỏ và lưu dữ liệu ở trên một nhóm nhiều máy tính, và khi muốn thao tác với dữ liệu chúng ta sẽ xử lý    ngay trên máy mà dữ liệu đó được lưu trữ, giúp tiết kiệm thời gian lấy dữ liệu ở nơi khác. Ngoài ra cấu trúc của Hadoop cũng giúp việc Scale hệ thống theo chiều ngang (Horizontal Scaling) trở nên dễ dàng.

2> Kiến trúc Hadoop

Hadoop framework gồm 4 module:

 • Hadoop Common: Đây là các thư viện và tiện ích cần thiết của Java để các module khác sử dụng. Những thư viện này cung cấp hệ thống file và lớp OS trừu tượng, đồng thời chứa các mã lệnh Java để khởi động Hadoop.
 • Hadoop YARN: Đây là framework để quản lý tiến trình và tài nguyên của các cluster.
 • Hadoop Distributed File System (HDFS): Đây là hệ thống file phân tán cung cấp truy cập thông lượng cao cho ứng dụng khai thác dữ liệu.
 • Hadoop MapReduce: Đây là hệ thống dựa trên YARN dùng để xử lý song song các tập dữ liệu lớn.

Có thể sử dụng sơ đồ sau để mô tả bốn thành phần có trong Hadoop framework:

 2.1 MapReduce

Hadoop MapReduce là một framework dùng để viết các ứng dụng xử lý song song một lượng lớn dữ liệu có khả năng chịu lỗi cao, xuyên suốt hàng ngàn cụm máy tính.

Thuật ngữ MapReduce liên quan đến hai tác vụ mà chương trình Hadoop thực hiện:

 • Map: đây là tác vụ đầu tiên, trong đó dữ liệu đầu vào được chuyển đổi thành tập dữ liệu theo cặp key/value.
 • Reduce: tác vụ này nhận kết quả đầu ra từ tác vụ Map, kết hợp dữ liệu lại với nhau thành tập dữ liệu nhỏ hơn.

Thông thường, kết quả input và output được lưu trong hệ thống file. Framework này sẽ tự động quản lý, theo dõi và tái thực thi các tác vụ bị lỗi.

MapReduce framework gồm một single master JobTracker và các slave  TaskTracker trên mỗi cluster-node. Master có nhiệm vụ quản lý tài   nguyên, theo dõi quá trình sử dụng tài nguyên và lập lịch quản lý các tác vụ trên slave , theo dõi chúng và thực thi lại các tác vụ bị lỗi. Những máy slave TaskTracker thực thi các tác vụ được master chỉ định và cung cấp thông tin trạng thái tác vụ (task-status) để master theo dõi.

JobTracker là một điểm yếu của Hadoop Mapreduce. Nếu JobTracker bị lỗi thì mọi công việc liên quan sẽ bị ngắt quãng.

  2.2 HDFS (Hadoop Distributed File System)

+ Hadoop có thể làm việc trực tiếp với bất kì hệ thống dữ liệu phân tán như Local FS, HFTP FS, S3 FS, và các hệ thống khác. Nhưng hệ thống   file thường được dùng bởi Hadoop là Hadoop Distributed File System (HDFS).

+ Hadoop Distributed File System (HDFS) dựa trên Google File System (GFS), cung cấp một hệ thống dữ liệu phân tán, được thiết kế để chạy trên các cụm máy tính lớn (gồm hàng ngàn máy tính) có khả năng chịu lỗi cao.

+ HDFS sử dụng kiến trúc master/slave, trong đó master gồm một NameNode để quản lý hệ thống file metadata và một hay nhiều slave DataNodes để lưu trữ dữ liệu thực tại.

Một tập tin với định dạng HDFS được chia thành nhiều block và những block này được lưu trữ trong một tập các DataNodes. NameNode định nghĩa ánh xạ từ các block đến các DataNode. Các DataNode điều hành các tác vụ đọc và ghi dữ liệu lên hệ thống file. Chúng cũng quản lý việc tạo, huỷ, và nhân rộng các block thông qua các chỉ thị từ NameNode.

HDFS cũng hỗ trợ các câu lệnh shell để tương tác với tập tin như các hệ thống file khác.

3. Hadoop hoạt động như thế nào?

Giai đoạn 1

Một user hay một ứng dụng có thể submit một job lên Hadoop (hadoop job client) với yêu cầu xử lý cùng các thông tin cơ bản:

 1. Nơi lưu (location) dữ liệu input, output trên hệ thống dữ liệu phân tán.
 2. Các java class ở định dạng jar chứa các dòng lệnh thực thi các hàm map và reduce.
 3. Các thiết lập cụ thể liên quan đến job thông qua các thông số truyền vào.

Giai đoạn 2

Hadoop job client submit job (file jar, file thực thi) và các thiết lập cho JobTracker. Sau đó, master sẽ phân phối tác vụ đến các máy slave để theo dõi và quản lý tiến trình các máy này, đồng thời cung cấp thông tin về tình trạng và chẩn đoán liên quan đến job-client.

Giai đoạn 3

TaskTrackers trên các node khác nhau thực thi tác vụ MapReduce và trả về kết quả output được lưu trong hệ thống file.

4. Ưu điểm của Hadoop

 • Hadoop framework cho phép người dùng nhanh chóng viết và kiểm tra các hệ thống phân tán. Đây là cách hiệu quả cho phép phân phối dữ liệu và công việc xuyên suốt các máy trạm nhờ vào cơ chế xử lý song song của các lõi CPU.
 • Hadoop không dựa vào cơ chế chịu lỗi của phần cứng fault-tolerance and high availability (FTHA), thay vì vậy bản thân Hadoop có các thư viện được thiết kế để phát hiện và xử lý các lỗi ở lớp ứng dụng.
 • Các server có thể được thêm vào hoặc gỡ bỏ từ cluster một cách linh hoạt và vẫn hoạt động mà không bị ngắt quãng.
 • Một lợi thế lớn của Hadoop ngoài mã nguồn mở đó là khả năng tương thích trên tất cả các nền tảng do được phát triển trên Java.

Một số site tham khảo về hadoop:

https://ongxuanhong.wordpress.com/2015/11/15/top-free-hadoop-tutorials/

https://ongxuanhong.wordpress.com/2015/08/17/nen-chon-hadoop-hay-spark-cho-he-thong-big-data/

http://saphanatutorial.com/hadoop-1-0-vs-hadoop-2-0/

http://phamquan.com/big-data/big-data-co-ban

http://www.corejavaguru.com/bigdata/index

How to Install and Configure Apache Hadoop on a Single Node in CentOS 7

https://www.edureka.co/blog/install-hadoop-single-node-hadoop-cluster

No Comments on [BigData] Hadoop
Categories: Tài liệu

Hướng dẫn compile Nginx từ source trên Centos July 14, 2017

Nginx là gì?

NGINX (Pronounced as Engine-X) is an open source, lightweight, high-performance web server or proxy server. Nginx used as reverse proxy server for HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP, POP3 protocols, on the other hand, it is also used for servers load balancing and HTTP Cache. Nginx accelerates content and application delivery, improves security, facilitates availability and scalability for the busiest websites on the Internet.

Trong bài viết này mình không đi sâu về khái niệm cũng như chi tiết của nginx, vì ngoài là 1 phần mễm mã nguồn mở thì bên trong nó là cả 1 đại dương rộng lớn về ngôn ngữ, cấu hình, cách hoạt động, tính năng, hiệu suất… mà chỉ để cập tới việc cài đặt nó, nhưng không dùng cách thông thường là cài đặt từ yum mà là complile từ source.

Compile Nginx from source with SSL support

 • Install dependencies

yum install pcre pcre-devel zlib zlib-devel

wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.0e.tar.gz
tar -xvzf openssl-1.1.0e.tar.gz
cd openssl-1.1.0e/
./config –openssldir=/usr/local/ssl
make
make install
openssl version

 • Compile nginx to custom location

wget http://nginx.org/download/nginx-1.12.0.tar.gz
tar -xvzf nginx-1.12.0.tar.gz
cd nginx-1.12.0
./configure –prefix=/zserver/nginx –with-http_gzip_static_module –with-http_stub_status_module –with-http_ssl_module –with-openssl=/path/to/openssl-1.1.0e

make
make install
/zserver/nginx/sbin/nginx -V
nginx version: nginx/1.12.0
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC)
built with OpenSSL 1.1.0e 16 Feb 2017
TLS SNI support enabled
configure arguments: –prefix=/zserver/nginx –with-http_gzip_static_module –with-http_stub_status_module –with-http_ssl_module –with-openssl=/root/sources/openssl-1.1.0e

 • More information

http://nginx.org/en/docs/configure.html

No Comments on Hướng dẫn compile Nginx từ source trên Centos
Categories: Tài liệu

Hiểu thêm về timezone và localtime trên Centos 6/7 July 10, 2017

Khi tiến hành cài đặt 1 server Centos 6/7, bạn có thể chọn cài đặt Date & Time ngay từ đầu, tuy nhiên, với 1 số VPS hay server trên cloud như Sakura, Google Cloud Engine…timezone phụ thuộc vào nơi mà bạn chọn để đặt server đó. Vì vậy, có thể thời gian của server và thời gian local của bạn không trùng khớp, nên nhất thiết cần phải đặt lại theo múi giờ mình chọn trước.

Trên Centos, thư mục /usr/share/zoneinfo/ là nơi chứa toàn bộ thông tin của các múi giờ của hệ thống.

ls /usr/share/zoneinfo/
Africa Atlantic Chile Eire GB GMT+0 Indian Japan MST Pacific PRC Singapore UTC Zulu
America Australia CST6CDT EST GB-Eire Greenwich Iran Kwajalein MST7MDT Poland PST8PDT Turkey WET
Antarctica Brazil Cuba EST5EDT GMT Hongkong iso3166.tab Libya Navajo Portugal right UCT W-SU
Arctic Canada EET Etc GMT0 HST Israel MET NZ posix ROC Universal zone1970.tab
Asia CET Egypt Europe GMT-0 Iceland Jamaica Mexico NZ-CHAT posixrules ROK US zone.tab

Và file /etc/localtime chính file thể hiện múi giờ hiện tại, thường được symlink tới 1 múi giờ chính xác được quy định trong /usr/share/zoneinfo/

Ví du:

ll /etc/localtime
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Jun 12 01:09 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo

Có nghĩa múi giờ hiện tại của bạn là “Asia/Tokyo”

Để thay đổi giờ hệ thống cho server của bạn, làm theo các bước sau:

Với Centos 7

Kiểm tra timzone list có sẵn trên hệ thống

timedatectl list-timezones |grep Asia| head
Asia/Aden
Asia/Almaty
Asia/Amman
Asia/Anadyr
Asia/Aqtau
Asia/Aqtobe
Asia/Ashgabat
Asia/Baghdad
Asia/Bahrain
Asia/Baku

Kiểm tra timzone hiện tại

ll /etc/localtime
lrwxrwxrwx. 1 root root 38 Apr 24 2016 /etc/localtime -> ../usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh

Thay đổi timezone bằng câu lệnh

timedatectl set-timezone Asia/Tokyo

Kiểm tra thay đổi

ll /etc/localtime
lrwxrwxrwx. 1 root root 38 Apr 24 2016 /etc/localtime -> ../usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo

Với Centos 6

Xóa file localtime hiện tại ( có thể backup)

rm -rf /etc/localtime

Tạo softlink tới chính xác múi giờ bạn cần

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo /etc/localtime

Thay đổi thời gian trong clock

vi /etc/sysconfig/clock

Change ZONE=”Asia/Tokyo”

hwclock –systohc –localtime

Chúc bạn thành công.

 

 

No Comments on Hiểu thêm về timezone và localtime trên Centos 6/7
Tags:
Categories: Tài liệu

Hướng dẫn cài đặt TestLink Test Management Tool July 9, 2017

Testlink là gì?

Test-link is most widely used web based open source test management tool. It synchronizes both requirements specification and test specification together. User can create test project and document test cases using this tool. With Test-Link you can create an account for multiple users and assign different user roles. Admin user can manage test cases assignment task.

It supports both automated and manual execution of Test cases. The testers can generate Test Plan and Test Report in a fraction of the time with this tool. It supports test reports in various formats like Excel, MS word, and HTML formats. Apart from these, it also supports integration with many popular defect tracking system like JIRA, MANTIS, BUGZILLA, TRAC, etc. Since it is a web based tool, multiple users can access its functionality at the same time with their credentials and assigned roles. 

Tóm lại, Testlink là 1 công cụ hữu ích cho QA/Tester quản lý các testcase của mình, hỗ trợ cả tự động và manual, có thế kết với các công cụ tracking khác như JIRA, BUGZILLA…

TestLink Stable (NEW!!!! – 1.9.16 – Moka Pot – 20170121)

Vào thời điểm hiện tại thì bản 1.9.16 vẫn là bản Stable, hóng chờ bản 2.x nhưng có vẻ cộng đồng càng lúc càng ít người sử dụng cũng như xây dựng phiên bản mới 🙂

Việc cài đặt Testlink khá đơn giản và có tài liệu hướng dẫn khá rõ ràng, chỉ cần thực hiện step by step là có thể có 1 tool sau vài phút.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn cài đặt bản 1.9.16 trên Centos 7

Để chạy được Testlink thì cần có những thành phần sau: database (mysql, mariadb…), php, và nginx là web server.

Thông tin:

php -version
PHP 5.6.30 (cli) (built: Jan 19 2017 22:31:39)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies

MySQL Server version: 10.1.21-MariaDB MariaDB Server

/zserver/nginx/sbin/nginx -v
nginx version: nginx/1.10.0

Download: https://sourceforge.net/projects/testlink/files/TestLink%201.9/TestLink%201.9.16/testlink-1.9.16.tar.gz
tar -xvzf testlink-1.9.16.tar.gz
mv testlink-1.9.16 /zserver/

Tạo database trên mysql và chạy câu lệnh tạo database

Create a new empty MySQL database.
CREATE DATABASE testlink CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Create user to access
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘testlink’@’lab4’ identified by ‘test123’;
Install the sql into the newly created database.
mysql -u testlink -h lab4 -p testlink < /zserver/testlink-1.9.16/install/sql/mysql/testlink_create_tables.sql
mysql -u testlink -h lab4 -p testlink < /zserver/testlink-1.9.16/install/sql/mysql/testlink_create_default_data.sql

Taọ file config để chứa thông tin kết nối đến database

Config database

cat /zserver/testlink-1.9.16/config_db.inc.php

<?php // Automatically Generated by TestLink Installer

define(‘DB_TYPE’, ‘mysql’);

define(‘DB_USER’, ‘testlink’);

define(‘DB_PASS’, ‘test123’);

define(‘DB_HOST’, ‘lab4’);

define(‘DB_NAME’, ‘testlink’);

?>

Tạo thư mục để chứa logs và upload

mkdir -p /var/testlink/logs/
mkdir -p /var/testlink/upload_area/

Chú ý:

On Linux or UNIX you must change the permissions of the templates_c directory to be writable by the webserver. From the TestLink root directory run
chmod 777 gui/templates_c

Chạy php dưới user nginx.

chown -R nginx. /var/lib/php/session/

Cấu hình nginx: vi /zserver/nginx/conf/vhost/testlink.conf

server {
listen 8081;
server_name lab4;
root /zserver/testlink-1.9.16;
client_max_body_size 20M;
location / {
index index.php;
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}
location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
include fastcgi_params;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_pass unix:/zserver/tmp/php-fpm.sock;
fastcgi_read_timeout 300;
}
error_page 404 /404.html;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
root html;
}
location ~ /\.ht {
deny all;
}
}

Như vậy là đã cài đặt xong, bạn có thể login vào tool bằng link sau:

Try :http://lab4:8081/login.php
Login : admin/admin

 

3 Comments on Hướng dẫn cài đặt TestLink Test Management Tool
Categories: Tài liệu

Giới thiệu Parallel SSH (PSSH Tools) July 22, 2015

Khi bạn muốn thực hiện 1 lệnh hoặc 1 vài câu lệnh thông qua SSH cho nhiều hosts cùng 1 lúc kiểu như thế này:

for server in list; do
ssh [email protected] "command"
done

Bạn sẽ gặp nhiều trở ngại cho việc ssh vào nhiều server cùng 1 lúc và không kiểm soát được những output trả về từ phía server trả về sau khi thực hiện các command. Hoặc bạn muốn deploy 1 dịch vụ nào đó cho toàn bộ server trong hệ thống của bạn nhưng không có 1 tool nào hỗ trợ như salt hay puppet.

Biện pháp nào dành cho bạn trong trường hợp này?

PSSH là công cụ cung cấp phiên bản parallel (song song) của OpenSSH, bao gồm pssh, pscp, prsync, pnuke, pslurp…Mã nguồn được viết bằng Python hỗ trợ từ Python 2,4 trở lên, được viết chính bởi Brent N. Chun.
Project tại đây: http://code.google.com/p/parallel-ssh

pssh được định nghĩa trong pssh(1) linux man page

pssh is a program for executing ssh in parallel on a number of hosts. It provides features such as sending input to all of the processes, passing a password to ssh, saving output to files, and timing out.

Cú pháp của nó cũng hết sức đơn giản và dễ hiểu :

Options

-h host_file

–hosts host_file
Read hosts from the given host_file. Lines in the host file are of the form [user@]host[:port] and can include blank lines and comments (lines beginning with “#”). If multiple host files are given (the -h option is used more than once), then pssh behaves as though these files were concatenated together. If a host is specified multiple times, then pssh will connect the given number of times.
-H[user@]host[:port]–host

[user@]host[:port]

-H

“[user@]host[:port] [ [user@]host[:port ] … ]”

–host

“[user@]host[:port] [ [user@]host[:port ] … ]”

Add the given host strings to the list of hosts. This option may be given multiple times, and may be used in conjunction with the -h option.
-l user
–useruser
Use the given username as the default for any host entries that don’t specifically specify a user.
-p parallelism
–par parallelism
Use the given number as the maximum number of concurrent connections.
-t timeout
–timeout timeout
Make connections time out after the given number of seconds. With a value of 0, pssh will not timeout any connections.
-o outdir
–outdir outdir
Save standard output to files in the given directory. Filenames are of the form [user@]host[:port][.num] where the user and port are only included for hosts that explicitly specify them. The number is a counter that is incremented each time for hosts that are specified more than once.
-e errdir
–errdir errdir
Save standard error to files in the given directory. Filenames are of the same form as with the -o option.
-x args
–extra-args args
Passes extra SSH command-line arguments (see the ssh(1) man page for more information about SSH arguments). This option may be specified multiple times. The arguments are processed to split on whitespace, protect text within quotes, and escape with backslashes. To pass arguments without such processing, use the -X option instead.
-X arg
–extra-arg arg
Passes a single SSH command-line argument (see the ssh(1) man page for more information about SSH arguments). Unlike the -x option, no processing is performed on the argument, including word splitting. To pass multiple command-line arguments, use the option once for each argument.
-O options
–options options
SSH options in the format used in the SSH configuration file (see the ssh_config(5) man page for more information). This option may be specified multiple times.
-A
–askpass
Prompt for a password and pass it to ssh. The password may be used for either to unlock a key or for password authentication. The password is transferred in a fairly secure manner (e.g., it will not show up in argument lists). However, be aware that a root user on your system could potentially intercept the password.
-i
–inline
Display standard output and standard error as each host completes.
–inline-stdout
Display standard output (but not standard error) as each host completes.
-v
–verbose
Include error messages from ssh with the -i and \ options.
-I
–send-input
Read input and send to each ssh process. Since ssh allows a command script to be sent on standard input, the -I option may be used in lieu of the command argument.
-P
–print
Display output as it arrives. This option is of limited usefulness because output from different hosts are interleaved.

Sau khi đọc document xong, việc đầu tiên cần làm là cài đặt nó 😀

Nếu bạn đã cài đặt pip, thì mọi chuyện đơn giản chỉ là command: sudo -E pip install pssh

[email protected]:~$ sudo -E pip install pssh
[sudo] password for nhanpt5:
Downloading/unpacking pssh
Downloading pssh-2.3.1.tar.gz
Running setup.py (path:/tmp/pip_build_root/pssh/setup.py) egg_info for package pssh
Installing collected packages: pssh
Running setup.py install for pssh
changing mode of build/scripts-2.7/pssh from 644 to 755
changing mode of build/scripts-2.7/pnuke from 644 to 755
changing mode of build/scripts-2.7/prsync from 644 to 755
changing mode of build/scripts-2.7/pslurp from 644 to 755
changing mode of build/scripts-2.7/pscp from 644 to 755
changing mode of build/scripts-2.7/pssh-askpass from 644 to 755

changing mode of /usr/local/bin/pscp to 755
changing mode of /usr/local/bin/pssh-askpass to 755
changing mode of /usr/local/bin/pslurp to 755
changing mode of /usr/local/bin/prsync to 755
changing mode of /usr/local/bin/pssh to 755
changing mode of /usr/local/bin/pnuke to 755
Successfully installed pssh
Cleaning up…

Ngoài ra bạn có thể download bản cài đặt tại https://code.google.com/p/parallel-ssh/downloads/list

sudo wget http://code.google.com/p/parallel-ssh/downloads/detail?name=pssh-2.3.1.tar.gz
–2015-07-22 22:47:23–  http://code.google.com/p/parallel-ssh/downloads/detail?name=pssh-2.3.1.tar.gz
Resolving code.google.com (code.google.com)… 42.117.10.50, 42.117.10.59, 42.117.10.40, …
Connecting to code.google.com (code.google.com)|42.117.10.50|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: ‘detail?name=pssh-2.3.1.tar.gz’

[ <=>                                   ] 10.634      –.-K/s   in 0,002s

2015-07-22 22:47:23 (4,99 MB/s) – ‘detail?name=pssh-2.3.1.tar.gz’ saved [10634]

Giải nén:

tar xvzf pssh-2.3.1.tar.gz

Di chuyển vào thư mục:

cd pssh-2.3.1/

Cài đặt:

sudo python setup.py install

Bắt đầu sử dụng với option cơ bản:

Với 1 host : 192.168.6.128 , command là date

[email protected]:~$ pssh -i -H “192.168.6.128” -l root  date
[1] 22:38:59 [SUCCESS] 192.168.6.128
Thứ năm, 23 Tháng bảy năm 2015 05:38:59 ICT

Bạn sẽ thấy kết qủa trả về như trên. Khi gặp lỗi, 1 kết qủa trả về tương tự như sau:

[email protected]:~$ pssh -i -H “192.168.6.128” date
[1] 22:38:05 [FAILURE] 192.168.6.128 Exited with error code 255
Stderr: pssh error: SSH requested a password. Please create SSH keys or use
the -A option to provide a password.
Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).

Một số Status Code trả về :

Exit Status

The exit status codes from pssh are as follows:

0Success1

Miscellaneous error

2

Syntax or usage error

3

At least one process was killed by a signal or timed out.

4

All processes completed, but at least one ssh process reported an error (exit status 255).

5

There were no ssh errors, but at least one remote command had a non-zero exit status.

Ví dụ: Thực hiện command hostname với 2 host:

[email protected]:~$ pssh -i -H “192.168.6.128 192.168.6.129” -l root hostname
[1] 23:06:09 [SUCCESS] 192.168.6.129
sample.test
[2] 23:06:09 [SUCCESS] 192.168.6.128
centos6.local

Như vậy, đã hoàn thành xong phần cơ bản giới thiệu về pssh, bạn có thể thực hiện thêm phần nâng cao và tùy chọn phù hợp tùy vào nhu cầu của mình.

1 Comment on Giới thiệu Parallel SSH (PSSH Tools)
Categories: Cũ hơn Tài liệu

Rsync – Remote sync June 9, 2015

Giới thiệu sơ lược:

Rsync (Remote sync), là 1 công cụ đồng bộ dữ liệu( file, thư mục) giữa các remote server hoặc local thường được sử dụng trong môi trường *nix thay cho lệnh cp thông thường.

Một số đặc điểm:

 • Rsync đồng bộ hóa 2 nơi bằng cách copy dữ liệu theo dạng block (mặc định) chứ không copy theo dạng file(có option riêng hỗ trợ) , bên tốc độ được cải thiện nhiều khi áp dụng với file, thư mục có dung lượng lớn.
 • Rsync cho phép mã hóa dữ liệu trong qúa trình tranfer sử dụng ssh, nên qúa trình này được bảo mật.
 • Rsync cho phép tiết kiệm băng thông bằng phương pháp nén dữ liệu ở nguồn và giải nén ở đích, tuy nhiên việc này tốn thêm 1 lượng thời gian đáng kể.
 • Một điểm đặc biệt của rsync là cho phép giữ nguyên được tất cả các thông số của thư mục và file (sử dụng tham số -a)  : Recursive mode, Symbolic links, Permissions, TimeStamp, Owner và group
 • Rsync không yêu cầu quyền super-user.
 • (Xem thêm qua man rsync)

Cài đặt:

Cài đặt tương đối dễ dàng trong tất cả các bản phân phối

Cách sử dụng:

Câu lệnh chung:

rsync -options SRC DEST

 • Đồng bộ hóa trên local:

rsync -a ~/backup-Code/ ~/tmp/

 • Push lên remote server:

rsync -a /home/nhanpt5/backup-Code/ [email protected]:~/Codebk/Push

 • Pull từ remote server:

rsync -a [email protected]:~/Codebk/Push /home/nhanpt5/backup-Code/Pull

Một số tham số cần biết (flags):

-v: hiển thị kết quả

z: dữ liệu trên đường truyền sẽ được nén lại. Có nghĩa là nén ở nguồn và giải nén ở đích, điều này giúp tiết kiệm băng thông khi phải đồng bộ một lượng dữ liệu lớnd

-d: chỉ đồng bộ cây thư mục, không đồng bộ file

-P: quan sát qúa trình đồng bộ dữ liệu

-a: cho phép giữ nguyên được tất cả các thông số của thư mục và file

Một số tùy chọn cần biết (options):

-delete : Xóa file, thư mục ở đích

Sử dụng option –delete nếu bạn ở trong trường hợp sau: Nếu muốn đồng bộ hoàn toàn giữa 2 nơi, các file, folder ở đích mà không tồn tại ở server nguồn sẽ bị xóa bỏ để đảm bảo server đích là bản sao hoàn chỉnh của server nguồn.

-u: không ghi đè dữ liệu ở thư mục đích

Sử dụng option –u trong trường hợp bạn chỉ muốn đồng bộ những file, folder chưa tồn tại ở server đích. Những file đã tồn tại (đã được đồng bộ rồi) thì không đồng bộ nữa.

-existing: không tạo file mới ở đích

Chỉ muốn sync các file đã tồn tại ở đích (kiểu như update), không tạo các file mới. Sử dụng option -existing

-W:

Nếu bạn có băng thông rộng, CPU xử lý tốt, bạn có thể sử dụng option này để copy theo file. Ưu điểm là tốc độ sẽ nhanh hơn, không checksum tại server nguồn và đích. Sử dụng option -W

Ngoài ra còn nhiều tham số khác, tham khảo thêm phần man rsync

Áp dụng:

Rsync không hỗ trợ phần lập lịch tự động backup nên thường được sử dụng kèm với 1 công cụ khác để thực hiện 1 số công việc nhất định. Ví dụ: Dùng crontab kết hợp rsync, ssh để thực hiện việc push dữ liệu lên server hàng ngày. Ta sẽ thực hiện như sau:

Kịch bản:
Backup thư mục ~/Code hàng ngày (server local) và gửi lên server(192.168.1.128) chứa code tại thư mục ~/Codebk
Thiết lập chứng thực ssh bằng private key, đăng nhập server 192.168.1.128 không cần mật khẩu.
1. Dùng script backupfile để nén thư mục: vi ~/backup-Code/backupfile
#!/bin/bash
date=$(date +”%m-%d-%Y”)
filename=$date-backup.zip
source_folder=/home/nhanpt5/Code
dest_folder=/home/nhanpt5/backup-Code
# add folder to zip file
zip -r $dest_folder/$filename $source_folder > /dev/null
Cho chạy vào 3 a.m hàng ngày bằng cron
2. Dùng script tranfer để chuyển file backup lên server và xóa file ở local
#!/bin/bash
date=$(date +”%m-%d-%Y”)
filename=$date-backup.zip
dest_folder=/home/nhanpt5/backup-Code
#tranfer zip file to remote server dùng rsync
rsync -av $dest/$filename  [email protected]:~/Codebk/
#delete zip file
rm -f $dest_folder/$filename
Cho chạy vào 3.30 a.m hàng ngày bằng cron
Thông tin crontab -l
0 3 * * * ~/backup-Code/backupfile
30 3 * * * ~/backup-Code/tranfer >~/backup-Code/bk.log 2>&1
2 Comments on Rsync – Remote sync