Chuyện của sys

DevOps Blog

Cô ấy June 9, 2014

Cô ấy!

Có phải ở bên em,
Anh vẫn nghĩ nhiều về cô ấy?
Bởi vì em nhìn thấy…
Trong mắt anh, cô ấy thật tuyệt vời…

Cô ấy có mái tóc đen, trải dài quyến rũ
Đôi mắt sâu, khiến anh đã từng mất ngủ vì yêu
Nụ cười ấy trong anh hẳn phải rất kỳ diệu…
Để trái tim anh lạc điệu nhớ nhung nhiều

Cô ấy đã từng ở đây…
Bên anh mỗi ngày….những phút giây, hạnh phúc
Nồng nàn, yêu thương, trìu mến…
Cô ấy đã đi xa khi ngày em đến…

Nhưng hình bóng ấy, mãi quanh quẩn nơi này…
Hàng ngày, em dùng khăn tay xóa vết son môi ấy…
Nhưng lau hoài, sao nó vẫn ở đây?
Vết son môi phai màu trong trái tim anh ấy
Vẫn in hình khiến lòng em đau nhói…

Có những buồn vương em không thể nói…
Nước mắt lòng vòng, chảy trong những hờn ghen…
Cô ấy đi rồi, em vẫn cứ nhỏ nhen…
Bởi vì em biết trong anh nỗi nhớ vẫn trào lên mạnh mẽ…

Rồi mai này, anh sẽ trở lại với người anh yêu
Em ở lại nơi này với rất nhiều nỗi nhớ…
Chẳng trái tim nào lang thang vô chủ…
Chỉ có những đêm dài không ngủ, sợ mất anh 🙂

Tháng năm quẩn quanh…
Anh ở bên em, mỗi ngày trôi nhanh, buồn chán…
Thương anh, em chẳng dám thở than…
Thương mình… em hoang mang trong tuyệt vọng 🙂

– Gào

http://vuphuongthanh.wordpress.com/2012/05/28/tho-gao-co-ay/

No Comments on Cô ấy
Categories: Uncategorized

Some words per … June 2, 2014

Some words per day!!!

 

  • make up: make up your homework

make up one’s mind = decide

It’s a big decision, so take your time to make up your mind.

  • work out: be successful

I hope TIV project work out fine.
try somethings out: test
I promise I’ll try report out

  • wear off: fade away

It was rain so most of my make-up wore off

No Comments on Some words per …
Categories: Uncategorized

Một mai giã từ… May 30, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=32AgDCj0zjs

No Comments on Một mai giã từ…
Categories: Uncategorized

How to set up a printer in MFG/PRO

goal: How to set up a printer in MFG/PRO
fact: MFG/PRO All Versions
fact: UNIX
fact: Printers
fix: MFG/PRO, like most other applications with reporting capabilities, allows you to send reports, files, and browses to a variety of output devices and printers either locally, or accessed via a network. There are several steps to configuring a printer within the MFG/PRO system.
Generally speaking, the printer is defined through menu option 36.13.2 Printer Setup Maintenance (mgmgmt05.p). However, part of the configuration required is to specify the printer type. This Printer Type Maintenance is performed through menu option 36.13.1 (mgmgmt04.p).
The standard MFG/PRO system has several default printer types, and logical terminal devices, pre-defined. You must check to verify if your physical printer type is defined here. For example, is there an entry for an HP Laser printer, or an Epson printer, if you are using one of these types of printers? Furthermore, if your printer is not listed here, and if the printer will not emulate one of these pre-defined types, you will need to define your printer type manually. This consists of specifying a series of printer programming, or control, characters that will control the characteristics and behavior for each of several printing situations. The situations include control of:
1) 80 character print jobs
2) 132 character print jobs
3) Bar code print jobs
4) Hardware initialize and reset
Through proper utilization of these control characters, printers can be instructed to modify the printer pitch and font, print landscape/portrait style, produce multiple copies, perform line/form feeds, print banner pages, and possibly many other options depending on the physical printer model. The printer’s manual is the best source for control codes and their purposes.
Once you have defined or located the proper printer type definition in 36.13.1 Printer Type Maintenance, you can configure a printer for use with MFG/PRO. For this, you must use menu option 36.13.2 Printer Setup Maintenance. Here is a definition of each Printer Setup Maintenance field:
OutPut To: Here you will specify the printer’s name as it will be known within MFG/PRO. This name should have some meaningful name that gives some intuitive information about that printer, such as “H/RLaser”.
Printer Type: Here you can select any printer type, as defined previously on through menu 36.13.1 Printer Type Maintenance. Note that as you select the type, the defined control code sequences for that default printer type are automatically applied to this printer. You could specifically alter these codes on this screen for this individual printer if you wished this particular printer to behave differently than the standard printer of its type.
Description: Printer description field.
Lines / Page: The number of lines the printer will print per page.
Max Pages: You may select a maximum number of pages that any print job can generate. A setting of “0” indicates that no limit is set.
Scroll Output: This field will only be set to “Yes” if you are attempting to define a Terminal Output Display that allows use of the arrow keys to scroll the displayed text on the screen. Definition of this type of terminal output device will be discussed later.
Device Pathname: This field will specify a technical sy. stem name, such as a printer share name, or some other syntax that directs the print jobs to the physical printer device on the network. The behavior of this field is different for different Operating systems. On Windows systems this field will specify the share name of a printer, or the word “printer” to select the Windows Captured Default Printer. On a Unix system, for example, this field could contain an actual O/S command that causes a printing action. Indicates whether the Device Pathname specifies a technical system printer name, or a command to be passed to the O/S. When set to “Yes” the command on the Device Pathname is passed directly to the O/S. On Windows systems, this is set to “No”.
Some Examples of Device Pathname Entries:
Device Pathname Entry O/S Effect
//arnt01/supjet1 Windows Prints to a network printer shared as supjet1 off the arnt01 print server.
printer Windows Prints to the Windows Captured default Printer
lp -d supjet1 Unix Passes the unix LP command to the O/S to cause printing at the destination supjet1.
Spooler: SPOOLER FIELD MUST BE “YES” for UNIX systems and No for Windows systems.
Initialize Command: Operating system command necessary to initialize the printer, if necessary. Not required if handled by control codes in any of the control code fields.
Initialize Ctrl: String of control characters to initialize the printer, if necessary. May instead be contained in the 80 or 132 column control code fields. These control characters can be found in the printer’s instruction manual.
80 Column Start: Control codes for the specific printer type and model necessary to initialize the printer for 80 column output and specify characteristics such as font type and size, etc. These control characters can be found in the printer’s instruction manual.
132 Column Start: Control codes for the specific printer type and model necessary to initialize the printer for 132 column output and specify characteristics such as font type and size, etc. These control characters can be found in the printer’s instruction manual.
Reset Ctrl: String of control characters to reset the printer to its original state. May instead be contained in the 80 or 132 column control code fields. T. hese control characters can be found in the printer’s instruction manual.
Reset Command: Operating system command to execute after printing completes, if any such command is necessary.

3 Comments on How to set up a printer in MFG/PRO
Categories: Uncategorized

Python book May 24, 2014

Programming tutorial
https://drive.google.com/file/d/0B6hLGLphUlbfLVNRejh4WFRJQ2s/edit?usp=sharing

PythonNetBinder
https://drive.google.com/file/d/0B6hLGLphUlbfVzJtMVZPZklES00/edit?usp=sharing

Python Cookbook :https://drive.google.com/file/d/0B6hLGLphUlbfVFRMaEpfTHoyOVU/edit?usp=sharing

Foundations_of_Python_Network_Programming_Second_Edition: https://drive.google.com/file/d/0B6hLGLphUlbfbXBERkpMR2ZudDg/edit?usp=sharing

No Comments on Python book
Categories: Uncategorized

10 bài không tên và tình khúc bất hủ May 23, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=fzvta3rSCIs&list=PLuzn8uBZFA6dOoZWNsNsTQOBq4L51myHN&index=15

No Comments on 10 bài không tên và tình khúc bất hủ
Categories: Uncategorized

How to add subtitle and concat video file in a line with ffmpeg? May 22, 2014

I have 3 videos : 1387432825.avi, 1387435884.avi, 1387436066.avi and 3 subtitles for videos: part1.ass, part2.ass, part3.ass I try to add subtitle to each videos with commands:

ffmpeg -i 1387432825.avi -vf 'ass=part1.ass' -preset ultrafast -y part1.mp4
ffmpeg -i 1387435884.avi -vf 'ass=part2.ass' -preset ultrafast -y part2.mp4
ffmpeg -i 1387436066.avi -vf 'ass=part3.ass' -preset ultrafast -y part3.mp4

Then, I concat 3 output with commands:

ffmpeg -i part1.mp4 -i part2.mp4 -i part3.mp4 -filter_complex 'concat=n=3' -preset ultrafast -y total.mp4

Finally, I have total.mp4 with subtiles!!! But I have 4 commands for 3 video files. I want to do it with 1 command. Any help?

P/S: I try to using this command:

ffmpeg  -i 1387432825.avi -i 1387435884.avi -i 1387436066.avi -filter_complex 'concat=n=3[join];[join]ass=total.ass' -preset ultrafast -y final.mp4

But I think it’s not good for my works.

Answer:

ffmpeg -threads 0 -i 1387432825.avi -i 1387436066.avi -i 1387435884.avi -filter_complex 'ass=part1.ass[1];ass=part2.ass[2];ass=part3.ass[3];[1][2][3]concat=n=3' -preset ultrafast -y final.mp4
1 Comment on How to add subtitle and concat video file in a line with ffmpeg?
Categories: Uncategorized

The Best of Bằng Kiều

https://www.youtube.com/watch?v=hacFtb9uvdI

Time to relax with his songs.

No Comments on The Best of Bằng Kiều
Categories: Uncategorized

Progress OpenEdge 32bit -Error -1012 when connecting to 64-bit Oracle database

Error Message:

ORACLE error -1012 see “ORACLE Error Messages and Codes Manual”. (1252) 
Unable to load shared library. (14945)

Cause:

Since Progress/OpenEdge is 32-bit, the 64-bit OCIW32.DLL/OCI.DLL cannot be loaded.

The Oracle 64-bit RDBMS installation is shipped with a 64-bit version of the Oracle Client Interface (OCI) libraries.
The 32-bit version of these libraries are not shipped with this release of Oracle.

Fix:

Install a 32-bit version of the Oracle client libraries.

The 32-bit ORACLE client directory, which contains the 32-bit OCIW32.DLL/OCI.DLL files, will be specified before the %ORACLE_HOME%\bin directory, where the 64-bit OCIW32.DLL and OCI.DLL are located, in the PATH environment variable.

The ORACLE_HOME environment variable needs also to be added and should point to the 64-bit Oracle installation (for example: C:\oracle\product\10.2.0\db_1).

 

No Comments on Progress OpenEdge 32bit -Error -1012 when connecting to 64-bit Oracle database
Categories: Uncategorized

Using FFprobe to analyze a Video November 28, 2013

FFprobe is a simple multimedia streams analyzer with a command-line interface based on the FFmpeg project libraries.
It may be used to print informations about the format and header of a multimedia file or stream, the multimedia streams and each single packet or frame.
FFprobe may be used both as a standalone application or in combination with a textual filter, which is supposed to perform more sophisticated elaboration (e.g. statistics elaboration or plotting).
OPTIONS
Main options
-h Show help and exit.
-version
Show version and exit.
-L Show license and exit.
-formats
Show available formats, codecs, protocols, …
-pretty
Show every single value using an adequate unit of measure and using
more eye-ball parsable prefixes.
-k Keep going even in case of error, always returns 0.
-read_packets
Read packets info.
-read_frames
Read frames info.
-show_files
Show file info, that is the informations relative to the container.
-show_frames
Show frames info, implies the option -read_frames and
-read_packets.
-show_streams
Show streams info, that is the informations relative to the
monomedia streams contained in the header.
-show_tags
Show tags info: actually are supported only the track, title,
author, copyright, comment, album, year, and genre tags.
-v number
Set the logging verbosity level.
Example:
nhanpt-rad@nhanptrad-G31T-M7:~$ ffprobe -show_streams Nhan.avi
avprobe version 0.8.8-4:0.8.8-0ubuntu0.12.04.1, Copyright (c) 2007-2013 the Libav developers
built on Oct 22 2013 12:35:42 with gcc 4.6.3
Input #0, avi, from ‘Nhan.avi’:
Duration: 00:00:26.75, start: 0.000000, bitrate: 2322 kb/s
Stream #0.0: Video: mjpeg, yuvj422p, 640×480, 13.04 tbr, 13.04 tbn, 13.04 tbc
[STREAM]
index=0
codec_name=mjpeg
codec_long_name=MJPEG (Motion JPEG)
codec_type=video
codec_time_base=250/3261
codec_tag_string=MJPG
codec_tag=0x47504a4d
width=640
height=480
has_b_frames=0
pix_fmt=yuvj422p
level=-99
r_frame_rate=3261/250
avg_frame_rate=0/0
time_base=250/3261
start_time=0.000000
duration=26.755596
nb_frames=349
[/STREAM]

No Comments on Using FFprobe to analyze a Video
Categories: Uncategorized