Hướng dẫn cài đặt TestLink Test Management Tool

Testlink là gì? Test-link is most widely used web based open source test management tool. It synchronizes both requirements specification and test specification together. User can create test project and document test cases using this tool. With Test-Link you can create an account for multiple users and assign different user roles. Admin user can manage…

continue reading
3 Comments

System Administrator/ System Engineer là làm gì?

Tùy từng môi trường, tùy công ty, mà chức danh System Administrator (SA) hay System Engineer (SE) sẽ làm những công việc khác nhau, đảm nhiệm nhiều “chức năng” khác nhau, từ việc thay mực máy in, kéo dây điện thoại, chặn truy cập vào trang thiendia.com… cho tới vận hành 1 hệ thống siêu…

continue reading
No Comments

Linux là cái gì?

Việc cần làm đầu tiên của 1 Linux system admin đọc được tiếng Anh và hiểu được Linux là gì? Từ điện thoại, xe hơi, siêu máy tính cho đến đồ gia dụng, tất cả đều có mặt của hệ điều hành Linux. Linux. It’s been around since the mid ‘90s, and has since reached…

continue reading
No Comments

Install JIRA on Centos 7

1. Install JDK 1.7 : Go to http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html to download. wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-x64.tar.gz tar -xvzf jdk-7u79-linux-x64.tar.gz cp -r jdk-7u79-linux-x64 /zserver/jdk1.7.0_79 echo “export JAVA_HOME=/zserver/jdk1.7.0_79” >> /etc/profile echo “export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin” >> /etc/profile Make sure it’s working java -version java version “1.7.0_79″ Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_79-b15) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.79-b02, mixed mode) 2. Install…

continue reading
No Comments

[Fixed]omreport not displaying information

Lỗi: /opt/dell/srvadmin/sbin/omreport storage pdisk controller=0 Invalid controller value. Read, controller=0 No controllers found. 1: Kiểm tra status của Srvadmin /opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh status /etc/init.d/instsvcdrv: line 1589: 22532 Segmentation fault      (core dumped) ${ISVCDD_SBIN_DIR}/${ISVCDD_DCHCFG_EXE} command=getsystype > /dev/null 2>&1 dcdbas (module) is running dell_rbu (module) is running /etc/init.d/instsvcdrv: line 1589: 22558 Segmentation fault      (core dumped) ${ISVCDD_SBIN_DIR}/${ISVCDD_DCHCFG_EXE} command=getsystype > /dev/null 2>&1…

continue reading
No Comments

Install MySQL Master-Slave on Centos

##lab 172.16.74.129 lab2 master 172.16.74.130 lab3 slave Install new version mysql from repo on both servers. Download from http://repo.mysql.com/ ##Newest version 5.7: http://repo.mysql.com//mysql57-community-release-el6-8.noarch.rpm wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el6-4.noarch.rpm yum localinstall mysql-community-release-el6-*.noarch.rpm yum install mysql-community-server Initdata to custom datadir on both servers. [[email protected] ~]# mkdir -p /data/{mysql1,mysql1_log,mysqlmulti_log} [[email protected] ~]# mysql_install_db –user=mysql –datadir=/data/mysql1 Installing MySQL system tables…2016-06-04 20:39:26 0 [Warning]…

continue reading
No Comments

Install Ruby from source on Centos

Xem thông tin hệ điều hành cat /etc/redhat-release CentOS release 6.8 (Final) Cài các gói phụ thuộc cần thiết yum -y groupinstall “Development Tools” yum -y install openssl-devel Tải bản cài đặt từ trang chủ wget https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.1.tar.gz tar -xvzf ruby-2.3.1.tar.gz cd ruby-2.3.1 ./configure –prefix=/xserver/ruby make make install Check version sau khi cài đặt /xserver/ruby/bin/ruby -v…

continue reading
No Comments

MFG/PRO Simple Init script for Tomcat and Progress OpenEdge

haizz, đã bỏ dỡ qúa lâu, mốc meo hết rồi. tomcat.init #!/bin/bash HOME=/qserver/apache-tomcat-8.0.27/bin case “$1” in     start) # Main startup echo -n “Starting Apache Tomcat Server: “ $HOME/startup.sh echo “OK” ;;     stop) # Main shutdown echo -n “Shutdown Apache Tomcat Server: “ $HOME/shutdown.sh echo “OK” ;;     reload|restart) $0 stop…

continue reading
No Comments

Install free live stream Sopcast Ubuntu 14.x

Xem bóng đá trực tiếp bằng Sopcast là 1 phương án hữu hiệu khi bạn không có tivi hoặc truyền hình cáp, nhất là năm nay sẽ không được xem C1 trên VTV nữa. Bắt đầu thôi 😀 Trước hết cài 2 gói này: sudo apt-get install python-glade2 vlc Add ppa để cài đặt: sudo…

continue reading
No Comments

Parallel Rsync for multi hosts

Như bài viết trước đã đề cập, PSSH Tools cung cấp cho bạn nhiều công cụ như pssh, pscp…ngoài ra prsync cũng là 1 công cụ khá hữu ích cho việc rsync cùng lúc với nhiều hosts. Xem thêm rsync Bạn có file txt lưu lại các host như sau: vi hosts.txt 192.168.6.128 192.168.6.129 Bạn…

continue reading
No Comments