Chuyện của sys

DevOps Blog

Cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x July 7, 2015

Giới thiệu: Hướng dẫn cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x x86
Chuẩn bị:

Java SDK 1.5 – 1.7
Oracle client 11G R2 full
Source cài đặt: Oracle Business Intelligence (10.1.3) Media Pack for Linux x86

Tiến hành:
Tạo thư mục và user cài đặt:

groupadd oinstall
useradd obi -g oinstall
passwd obi
mkdir -p /usr/local/OracleBI
chown -R obi:oinstall /usr/local/OracleBI
chmod -R 775 /usr/local/OracleBI
mkdir -p /usr/local/OracleBIData
chmod -R 775 /usr/local/OracleBIData
chmod -R 775 /usr/local/OracleBI

Kiểm tra để chắc chắn là urandom và random tồn tại trong /dev/

cd /dev/
ls *random

vi /etc/security/limits.conf

obi             soft    nofile  1024
obi             hard    nofile  65536

vi .bash_profile

# File Descriptor Limit
ulimit -n 10240
# Java Home
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_80
export JAVA_HOME
# Local Binary
PATH=$PATH:$HOME/bin
# OBI Setup Script
PATH=$PATH:/usr/local/OracleBI/setup
export PATH
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/client_1
export LD_LIBRARY_PATH=/u01/app/oracle/product/11.2.0/client_1/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin
export PATH=/u01/app/oracle/product/11.2.0/client_1/bin:$PATH

Kiểm tra lại phần chuẩn bị bằng script :

chmod a+x UnixChk.sh
./UnixChk.sh -b /usr/local/OracleBI

SUCCESS!! - This machine is configured for Oracle BI EE 10.1.3.3.2

Chạy bằng root:

chmod -R 777 /usr/java/jdk1.7.0_80

Chạy setup bằng console:

cd biee_linux_x86_redhat_101342/Server/Oracle_Business_Intelligence/
./setup.sh -console

Điền các thông tin sau:

  • Installation Location: /usr/local/OracleBI
  • Data Location: /usr/local/OracleBIData
  • Installation Type: Basic
  • Set up type: Complete
  • JDK Location: /usr/java/jdk1.7.0_80
  • Administrator Credential : oc4jadmin/oc4jadmin
  • Language: English

Và hoàn thành cài đặt:

The InstallShield Wizard has successfully installed Oracle Business
Intelligence 10.1.3.4.1.

Khởi động server:

oc4j -start
run-sa.sh start
run-saw.sh start

Stop server:

run-saw.sh stop
run-sa.sh stop
oc4j -shutdown -port 23791 -password oc4jadmin

Khởi động cùng với OS:

vi /etc/rc.local
su obi -c ‘oc4j -start’
su obi -c ‘run-sa.sh start’
su obi -c ‘run-saw.sh start’

Kiểm tra hoạt động của server:

ps ax |grep sawserver
7271 ?        S      0:00 /bin/sh /usr/local/OracleBI/setup/sawserver.sh
7285 ?        Sl     0:46 /usr/local/OracleBI/web/bin/sawserver
20418 pts/0    S+     0:00 grep sawserver
ps ax |grep nqsserver
7059 ?        Sl     0:48 /usr/local/OracleBI/server/Bin/nqsserver -quiet
20474 pts/0    S+     0:00 grep nqsserver

Kiểm tra log file :

tail -f /usr/local/OracleBI/server/Log/NQServer.log
tail -f /usr/local/OracleBIData/web/log/sawserver.out.log
tail -f /usr/local/OracleBIData/web/log/javahost.out.log

Như vậy đã hoàn thành cài đặt OBIEE 10G.
login bằng link http://ip:9704/analytics/saw.dll?Dashboard
Tham khảo:
http://gerardnico.com/wiki/dat/obiee/LINUX_installation
http://gerardnico.com/wiki/web_server/oc4j/memory
No Comments on Cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x

Cài đặt Oracle Client Full 11R2 trên Linux dùng Response File trên Terminal July 2, 2015

Mục tiêu: Cài đặt gói client full 11R2 ( thay vì bản Instant client) trên server CentOS 6.x 64bit.
Chuẩn bị:
–  Download bản cài đặt trên trang chủ Oralce ( Down bản 64bit) ( linux.x64_11gR2_client.zip)
– Chuẩn bị OS 6.x 64bit đã cài đặt các gói cần thiết cho Oracle client.
Bắt đầu:
1. Cài đặt các gói sau:

yum -y install binutils compat-libstdc++-33 compat-libstdc++-33.i686 ksh elfutils-libelf elfutils-libelf-devel glibc glibc-common glibc-devel gcc gcc-c++ libaio libaio.i686 libaio-devel libaio-devel.i686 libgcc libstdc++ libstdc++.i686 libstdc++-devel libstdc++-devel.i686 make sysstat unixODBC unixODBC-devel
2. Thiết lập lại kernel ( phía client không cần thiết nhưng phải thỏa mãn 1 số yêu cầu tối thiểu)
Ví du:
vi /etc/sysctl.conf
#net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 0
#net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 0
#net.bridge.bridge-nf-call-arptables = 0
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 10523004
kernel.shmmax = 6465333657
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.core.rmem_default=262144
net.core.wmem_default=262144
net.core.rmem_max=4194304
net.core.wmem_max=1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
Chạy lệnh để áp dụng:
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
kernel.sysrq = 0
kernel.core_uses_pid = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
fs.file-max = 65536
kernel.shmall = 10523004
kernel.shmmax = 6465333657
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.core.rmem_default = 262144
net.core.wmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
4. Tạo user và group để cài đặt
groupadd oinstall
groupadd dba
useradd -m -g oinstall -G dba oracle
echo “oracle:oracle” | chpasswd
id oracle
5. Tạo thư mục lưu trữ
mkdir -p /opt/oracle
chown oracle:oinstall /opt/oracle/
6. Chuyển sang user oracle
su – oracle
7. Chỉnh sửa file response để cài đặt.
unzip linudx.x64_11gR2_client.zip
Thư mục chứa source cài đặt : /home/oracle/client
cd response/
cp client_install.rsp client_install.rsp.orig
 vi client_install.rsp
oracle.install.responseFileVersion=/oracle/install/rspfmt_clientinstall_response_schema_v11_2_0
ORACLE_HOSTNAME=oracle.local.test
UNIX_GROUP_NAME=oinstall
INVENTORY_LOCATION=/opt/oracle/OraInventory
SELECTED_LANGUAGES=en
ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/11.2.0.1/client
oracle.install.client.installType=Administrator
8. Tiến hành cài đặt
./runInstaller -silent -responseFile ~/client/response/client_install.rsp
Có thể thêm -debug để thêm mode debug.
Sample Output
[WARNING] [INS-13014] Target environment do not meet some optional requirements.
CAUSE: Some of the optional prerequisites are not met. See logs for details. /opt/oracle/OraInventory/logs/installActions2015-07-02_12-13-40AM.log
ACTION: Identify the list of failed prerequisite checks from the log: /opt/oracle/OraInventory/logs/installActions2015-07-02_12-13-40AM.log. Then either from the log file or from installation manual find the appropriate configuration to meet the prerequisites and fix it manually.
The following configuration scripts need to be executed as the “root” user.
#!/bin/sh
#Root scripts to run
/opt/oracle/OraInventory/orainstRoot.sh
/opt/oracle/product/11.2.0.1/client/root.sh
To execute the configuration scripts:
1. Open a terminal window
2. Log in as “root”
3. Run the scripts
4. Return to this window and hit “Enter” key to continueSuccessfully Setup Software.
Một số warning do hệ thống không đáp ứng được requirements, nhưng có thể bỏ qua được.
Làm theo hướng dẫn và nhấn Enter.
/opt/oracle/OraInventory/orainstRoot.sh
/opt/oracle/product/11.2.0.1/client/root.sh
 Như vậy việc cài đặt đã hoàn thành, bạn có thể kiếm tra việc cài đặt bằng xem log được lưu trữ trong thư mục :/opt/oracle/OraInventory/logs
9. Set biến môi trường:
 vi ~/.bash_profile
export TMP=/tmp
export TMPDIR=/tmp
export ORACLE_BASE=/opt/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0.1/client
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
 10. Test thử cài đặt bằng SQLPLUS
sqlplus
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Thu Jul 2 19:58:21 2015
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.
Enter user-name:
Như vậy bạn đã hoàn thành được việc cài đặt Oracle client trên linux bằng cách dùng response file trong trường hợp không thể cài đặt bằng GUI.
No Comments on Cài đặt Oracle Client Full 11R2 trên Linux dùng Response File trên Terminal

Can not delete Oracle oci.dll file November 11, 2014

Sau khi gỡ cài đặt oracle ra khỏi máy, muốn xóa luôn cái thư mục ORACLE_HOME, xóa mãi không được, báo lỗi không xóa được cái file oci.dll. Thử restart máy lại, xóa hết regestry, services oracle vẫn không ăn thua.
Giải quyết: Do nó đang được sử dụng bởi 1 chương trình khác : Distributed Transaction Coordinator
Stop thằng này trong Windows Services đi, sau đó xóa ORACLE_HOME như bình thường.
Done well!!!

No Comments on Can not delete Oracle oci.dll file

Hướng dẫn cài đặt Oracle Client 11R2 trên Windows August 14, 2014

Tại sao phải cài :
Cài đặt Oracle Client để kết nối tới 1 database server để thực hiện các thao tác với đó thông qua SQL*Plus hoặc những công cụ tương tự.
Để sử dụng 1 số chức năng khác ví dụ như Oracle Spreadsheet Add-In for Predictive Analytics

Download ở đâu:

Lựa chọn phiên bản thích hợp ở link sau
http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/112010-win64soft-094461.html

Sau đây là hướng dẫn chi tiết cài đặt Oracle Client 11R2  trên Windows 64bit:

Trước khi cài đặt, bạn phải chắc chắn là server của bạn thỏa mãn các điều kiện ban đầu(http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e47959/pre_install.htm#NTCLI1244) và tất cả các dịch vụ Oracle đã được tắt, sử dụng user được đặt trong nhóm Administrator.

Bước 1: Sau khi tải về, bạn vào thư mục Client, chạy SETUP.EXE để chạy trình cài đặt

Chọn Administrator trong trang Select Installation Type
client1

Chọn Next

Bước 2: Ở trang Download Software Updates, nếu như bạn muốn tự động update thì nên chọn tính năng này sau khi cung cấp tài khoản Support, còn không thì bỏ qua

client2

Chọn Next

Bước 3: Chọn ngôn ngữ cho UI của bạn ở trang Select Product Languages

client3

Chọn Next

Bước 4: Ở trang Specify Install Location, điền vào mục Oracle Base để lựa chọn nơi cài đặt.

client4

Sau đó Chọn Next

Bước 5: Trình cài đặt sẽ kiểm tra thông tin và hiển thị toàn bộ thông tin cài đặt

client5

Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa bằng nút Back, nếu đồng ý cài đặt, chọn Next

Bước 6: Chờ cho quá trình cài đặt kết thúc, rồi nhấn Finish

client6

Như vậy chúng ta đã hoàn thành được việc cài đặt Client rồi.

Tham khảo thêm tại: http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/datamine.112/e16807/connecting.htm#DMADM222

No Comments on Hướng dẫn cài đặt Oracle Client 11R2 trên Windows