Chuyện của sys

DevOps Blog

[Linux] Triển khai mô hình VPN sử dụng OpenVPN Client to Site trên Linux (3) July 13, 2014

 Bật chức năng IP Forwarding:
Mở file /etc/sysctl.conf và đặt ‘net.ipv4.ip_forward’ to 1.
net.ipv4.ip_forward = 1
Để chắc chắn rằng đã thay đổi sysctl.conf sử dụng lệnh sau:
sysctl –p
– Tắt firewall
Service iptables stop
– Tạo thư mục chứa IP tĩnh cho từng user Client.
Tạo thư mục ccd (/etc/openvpn/ccd)
mkdir /etc/openvpn/ccd
Tạo profile cho user nhan và qui
vi /etc/openvpn/ccd/nhan
bsdinsight-vpn15.png 
– Sửa file cấu hình server.conf
Tạo file cấu hình server.conf:
bsdinsight-vpn16.png 
Cấu hình theo mẫu sau:
local 192.168.1.200 #ip của server
port 1194 #port mặc định là 1194
proto udp # giao thức udp
dev tun #
dùng tunnel, nếu dùng theo bridge chọn dev tap0 và những config khác sẽ khác với tunnel
tun-mtu 1500 # Thiết lập một trên ràng buộc về kích thước của gói tin UDP được gửi giữa các OpenVPN, mặc định là 1500
tun-mtu-extra 32 # phần bổ sung
mssfix 1450# để mặc định
ca /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.key
dh /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/dh1024.pem

Khai báo đường dẫn chứa các CA,CERT,KEY và DH.
Một số các thông số khác:
plugin /usr/share/openvpn/plugin/lib/openvpn-auth-pam.so /etc/pam.d/login
client-cert-not-required
username-as-common-name
server 10.8.0.0 255.255.255.0
push “redirect-gateway def1”
push “dhcp-option DNS 8.8.8.8”
push “dhcp-option DNS 8.8.4.4”
keepalive 5 30
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status 1194.log
verb 3

File :
bsdinsight-vpn17.png 
– Khởi động Server:
openvpn /etc/openvpn/server.conf
bsdinsight-vpn18.png 
 Cài đặt, config OpenVPN GUI cho Client:
– Cài đặt OpenVPN GUI cho client.
bsdinsight-vpn19.png 
– Chép các file key, certificate cần thiết ca.crt, nhan.crt, nhan.key vào đường dẫn C:\Program Files\OpenVPN\configbsdinsight-vpn20.png 
– Tạo file client.ovpn và chỉnh sửa tương tự như ở server:
client
dev tun (tunnel)
proto udp (upd protocol)
remote 192.168.1.200 1194 (khai báo IP:port server OpenVPN)
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt (khai báo CA server)
cert nhan.crt (certificate user nhan)
key nhan.key (private key nhan)
comp-lzo
verb 3

– Quay VPN từ phần mềm GUI:
bsdinsight-vpn21.png 
– Kết nối thành công!!!
bsdinsight-vpn22.png

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *