Chuyện của sys

DevOps Blog

[Linux] Triển khai mô hình VPN sử dụng OpenVPN Client to Site trên Linux (4) July 13, 2014

Kiểm tra log file ở server:
bsdinsight-vpn23.png 
– Kiểm tra đã kết nối được với Local hay chưa?
bsdinsight-vpn24.png 
– Tracert đường đi của nó:
bsdinsight-vpn25.png 
– Truy nhập vào máy Local:
bsdinsight-vpn26.png 
– Xem các thư mục được chia sẻ:
bsdinsight-vpn27.png 
– Down tập tin BaiTapThucHanhDebug.doc từ máy Local:
bsdinsight-vpn28.png 
– Up tập tin uptest.rar lên máy Local:
bsdinsight-vpn29.png 

Nhanpt

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *