Chuyện của sys

DevOps Blog

Error: ORA-04031: unable to allocate xxxx bytes of shared memory ("shared pool","select increment$,minvalue,m…","sga heap(3,0)","kglsim heap") August 18, 2014

Lỗi liên tục khi chạy application với database Oracle, thiệt là bực mình, vì kinh nghiệm với nó mình không có.

loioracle3

Như cái thông báo lỗi, mình xem SGA của nó như sau:

sga

Quá nhỏ —> điều cần làm là tăng Shared memory lên.
Chạy câu lệnh sau, để tăng sgq lên 1G.

alter system set sga_max_size=1G scope=spfile;

alter system set sga_target=1G scope=spfile;

Sau đó shutdown immediate
Khởi động database lại với startup

kiểm tra lại sga:

sganew

Như vậy là đủ xài rồi 😀

Nhanpt

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *