How to change hostname and oracle enterprise manager ORACLE


Hic, lỗi @@ đổi cái hostname, với ip của máy đã có cài em.

oralcefail

Cầu cứu anh em và google ta có cách :d

 

Reconfigure Oracle EM

oraclefix

Hic, như vậy chắc là được á!!!

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *