How to change hostname and oracle enterprise manager ORACLE

Hic, lỗi @@ đổi cái hostname, với ip của máy đã có cài em.

oralcefail

Cầu cứu anh em và google ta có cách :d

 

Reconfigure Oracle EM

oraclefix

Hic, như vậy chắc là được á!!!

 

 

Hic, lỗi @@ đổi cái hostname, với ip của máy đã có cài em. Cầu cứu anh em và google ta có cách :d   Reconfigure Oracle EM Hic, như vậy chắc là được á!!!    

Leave a Reply

Your email address will not be published.