How to connect Oracle Database from client !!!


Cài client lên rồi, thì bắt đầu sử dụng nó để kết nối tới database server.

ở đây, server dùng 10G R2, còn client sẽ sử dụng Client 11G R2.

Bước 1: Mở oralce net manager lên

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048556_812851065_574_574.jpg

Bước 2: Tạo mới 1 service name bằng wizard

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048557_171410765_574_574.jpg

Bước 3: Chọn type của service:

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048559_428337861_574_574.jpg

Bước 4: Điền hostname hoặc ip và port ,mặc định là port 1521

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048559_428337861_574_574.jpg

Bước 5: Ghi tên và Chọn type của connection 

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048570_747336676_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048564_1106526554_574_574.jpg

Bước 6: test kết nối :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048579_334563122_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048576_345567099_574_574.jpg

Sử dụng user đã được cấp tới database:

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048571_1744829754_574_574.jpg

test OK

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048574_746545080_574_574.jpg

Bước 7: Lưu lại file cấu hình 

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048582_1857026058_574_574.jpg

Bước 8: test bằng cách tnsping :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048583_1520135775_574_574.jpg

Như vậy là xong rồi @@

Nhanpt

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *