post nhảm, để đó khi khác tiếp

Liệt kê toàn bộ tên file trong 1 thư mục:

for i in *; do printf “%s\n” $(readlink -f “$i”) >> /tmp/test; done

dùng perl

perl -MCwd -le ‘

for (@ARGV) {
if ($p = Cwd::abs_path $_) {
print $p;
} else {
warn “abs_path: $_: $!\n”;
$ret = 1;
}
}
exit $ret’ *

Hẹn viết code bằng python với os.walk cho nó đỡ đỡ xí

 

Liệt kê toàn bộ tên file trong 1 thư mục: for i in *; do printf “%s\n” $(readlink -f “$i”) >> /tmp/test; done dùng perl perl -MCwd -le ‘ for (@ARGV) { if ($p = Cwd::abs_path $_) { print $p; } else { warn “abs_path: $_: $!\n”; $ret = 1; } } exit $ret’ *…

Leave a Reply

Your email address will not be published.