Lỗi : Retrieving the COM class factory for component with CLSID {xxxxxxxx} failed due to the following error: 800700c1.

Nói chung là khi tạo mới hoặc copy thư mục lên Server thông qua Veeam thì bị cái lỗi mắc dịch này.
Chi tiết thì nó có ở đây trong KB : http://www.veeam.com/kb1524
Nguyên nhân lỗi: Do Veeam FastSCP không hỗ trợ hệ điều hành 64bit.
Cách giải quyết: mặc dù nó không cung cấp gói hỗ trợ cho Windows 64 bit, tuy nhiên thì có thể giải quyết như sau:

  1. Download the Microsoft .NET Framework 2.0 SDK (64-bit version) from the Microsoft website.
  2. Install the SDK on a 64-bit machine where you want to run Veeam FastSCP.
  3. Open the command prompt (go to Start > Run, type “cmd” and press Enter).
    IMPORTANT: You must run cmd as Administrator.
  4. Change the directory to: C:\Program Files\Microsoft.NET\SDK\v2.0 64bit\Bin.
  5. Run the following command:
    corflags “C:\Program Files (x86)\Veeam\Veeam Backup and FastSCP\VeeamShell.exe” /32BIT+
  6. Run Veeam FastSCP again.

Nói chung là khi tạo mới hoặc copy thư mục lên Server thông qua Veeam thì bị cái lỗi mắc dịch này. Chi tiết thì nó có ở đây trong KB : http://www.veeam.com/kb1524 Nguyên nhân lỗi: Do Veeam FastSCP không hỗ trợ hệ điều hành 64bit. Cách giải quyết: mặc dù nó không cung cấp gói…

Leave a Reply

Your email address will not be published.