Chuyện của sys

DevOps Blog

Lỗi : Retrieving the COM class factory for component with CLSID {xxxxxxxx} failed due to the following error: 800700c1. November 5, 2014

Nói chung là khi tạo mới hoặc copy thư mục lên Server thông qua Veeam thì bị cái lỗi mắc dịch này.
Chi tiết thì nó có ở đây trong KB : http://www.veeam.com/kb1524
Nguyên nhân lỗi: Do Veeam FastSCP không hỗ trợ hệ điều hành 64bit.
Cách giải quyết: mặc dù nó không cung cấp gói hỗ trợ cho Windows 64 bit, tuy nhiên thì có thể giải quyết như sau:

  1. Download the Microsoft .NET Framework 2.0 SDK (64-bit version) from the Microsoft website.
  2. Install the SDK on a 64-bit machine where you want to run Veeam FastSCP.
  3. Open the command prompt (go to Start > Run, type “cmd” and press Enter).
    IMPORTANT: You must run cmd as Administrator.
  4. Change the directory to: C:\Program Files\Microsoft.NET\SDK\v2.0 64bit\Bin.
  5. Run the following command:
    corflags “C:\Program Files (x86)\Veeam\Veeam Backup and FastSCP\VeeamShell.exe” /32BIT+
  6. Run Veeam FastSCP again.
Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *