Chuyện của sys

DevOps Blog

Sharepoint 2013 Configuration Wizard fails at step 2 March 6, 2015

Cài đặt Sharepoint Foundation 2013 standard alone trên Windows Server 2008R2 thì gặp lỗi này.

Dùng Powershell để chạy command này:
sharepoing3
Chờ cho nó chạy xong:

Chạy lại trình cài đặt, OK.
Cảm ơn từ bài viết :http://www.adventuresinsharepoint.co.uk/index.php/2013/02/02/configuration-failed-failed-to-create-the-configuration-database/

Categories: Cũ hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *