#chuyencuasys.com

“DevOps is bullshit”

QAD Enterprise Applications: Administering Connection Manager July 2, 2015

Connection Manager

Connection Manager là công cụ bao gồm các  functions  và views giúp admin quản lý các kết nối telnet sử dụng để chạy các QAD .NET UI. Connection Manager được  hiển thị ban đầu với  các tùy chọn menu: Functions, Connections, và Users.

connect

Functions

Close Connection Manager

Đóng tất cả các kết nối đang hoạt động, tất cả các tiến trình đang chạy đều bị hủy.

Restart Connection Manager

Shutdown và khởi động lại Connection Manager.

Reset failed init count

Reset tất cả những kết nối lỗi.

Delete HTML cache

Xóa những thông tin cũ của màn hình bằng cách xóa cache.

Message of the day

Chọn tùy chọn này để thiết lập một thông điệp ngắn gọn mà hiển thị trong tiêu đề của trang chính mỗi khi người dùng đăng nhập.

Update configuration settings

Hiển thị các cấu hình để chỉnh sửa

Monitor Connections

Chọn Connections để xem những session đang hoạt động, mỗi kết nối sẽ có những trạng thái như sau:

Initializing

Session đang khởi động, chưa kết nối thành công(có màu đỏ).

Idle

Session  đang hoạt động, sẵn sang cho user kết nối(màu xanh).

Busy

Session đang được user sử dụng.

Pause

Đang chờ phản hồi từ phí user, ví dụ:  “press the spacebar to continue”.

Processing

Đang thực thi câu lện update DB và các record bị khóa(màu cam).

Force Disconnect

Thực thi ngắt kết nối bởi Admin.

Disconnected

Ngắt kết nối hoàn toàn

Monitor Users

Connection Manager’s Users hiển thị danh sách các user đang kết nối.

User ID

Để xem toàn bộ thông tin về: Status, ID, Process ID, User ID, Device, User IP, Maximum Connections, Program, and User Connected Time.

Refresh

Cập nhật.

Close

Đóng kết nối của user hiện thời khi cần thiết. (bị treo hoặc process lỗi).

Categories: Cũ hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.