Chuyện của sys

DevOps Blog

QAD Enterprise Applications: Administering Connection Manager July 2, 2015

Connection Manager
Connection Manager là công cụ bao gồm các  functions  và views giúp admin quản lý các kết nối telnet sử dụng để chạy các QAD .NET UI. Connection Manager được  hiển thị ban đầu với  các tùy chọn menu: Functions, Connections, và Users.
connect

Functions
Close Connection Manager
Đóng tất cả các kết nối đang hoạt động, tất cả các tiến trình đang chạy đều bị hủy.
Restart Connection Manager
Shutdown và khởi động lại Connection Manager.
Reset failed init count
Reset tất cả những kết nối lỗi.
Delete HTML cache
Xóa những thông tin cũ của màn hình bằng cách xóa cache.
Message of the day
Chọn tùy chọn này để thiết lập một thông điệp ngắn gọn mà hiển thị trong tiêu đề của trang chính mỗi khi người dùng đăng nhập.
Update configuration settings
Hiển thị các cấu hình để chỉnh sửa
Monitor Connections
Chọn Connections để xem những session đang hoạt động, mỗi kết nối sẽ có những trạng thái như sau:
Initializing
Session đang khởi động, chưa kết nối thành công(có màu đỏ).
Idle
Session  đang hoạt động, sẵn sang cho user kết nối(màu xanh).
Busy
Session đang được user sử dụng.
Pause
Đang chờ phản hồi từ phí user, ví dụ:  “press the spacebar to continue”.
Processing
Đang thực thi câu lện update DB và các record bị khóa(màu cam).
Force Disconnect
Thực thi ngắt kết nối bởi Admin.
Disconnected
Ngắt kết nối hoàn toàn
Monitor Users
Connection Manager’s Users hiển thị danh sách các user đang kết nối.
User ID
Để xem toàn bộ thông tin về: Status, ID, Process ID, User ID, Device, User IP, Maximum Connections, Program, and User Connected Time.
Refresh
Cập nhật.
Close
Đóng kết nối của user hiện thời khi cần thiết. (bị treo hoặc process lỗi).

Categories: Cũ hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *