Month: June 2016

  • Install MySQL Master-Slave on Centos

    ##lab 172.16.74.129 lab2 master 172.16.74.130 lab3 slave Install new version mysql from repo on both servers. Download from http://repo.mysql.com/ ##Newest version 5.7: http://repo.mysql.com//mysql57-community-release-el6-8.noarch.rpm wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el6-4.noarch.rpm yum localinstall mysql-community-release-el6-*.noarch.rpm yum install mysql-community-server Initdata to custom datadir on both servers. [[email protected] ~]# mkdir -p /data/{mysql1,mysql1_log,mysqlmulti_log} [[email protected] ~]# mysql_install_db –user=mysql –datadir=/data/mysql1 Installing MySQL system tables…2016-06-04 20:39:26 0 [Warning] […]

  • Install Ruby from source on Centos

    Xem thông tin hệ điều hành cat /etc/redhat-release CentOS release 6.8 (Final) Cài các gói phụ thuộc cần thiết yum -y groupinstall “Development Tools” yum -y install openssl-devel Tải bản cài đặt từ trang chủ wget https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.1.tar.gz tar -xvzf ruby-2.3.1.tar.gz cd ruby-2.3.1 ./configure –prefix=/xserver/ruby make make install Check version sau khi cài đặt /xserver/ruby/bin/ruby -v […]