Chuyện của sys

DevOps Blog

Install Ruby from source on Centos June 17, 2016

Xem thông tin hệ điều hành

cat /etc/redhat-release
CentOS release 6.8 (Final)

Cài các gói phụ thuộc cần thiết

yum -y groupinstall “Development Tools”
yum -y install openssl-devel

Tải bản cài đặt từ trang chủ

wget https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.1.tar.gz
tar -xvzf ruby-2.3.1.tar.gz
cd ruby-2.3.1
./configure –prefix=/xserver/ruby
make
make install

Check version sau khi cài đặt

/xserver/ruby/bin/ruby -v
ruby 2.3.1p112 (2016-04-26 revision 54768) [x86_64-linux]

Update gem

/xserver/ruby/bin/gem update –system
/xserver/ruby/bin/gem update

Check version gem

/xserver/ruby/bin/gem -v
2.6.4

Cài đặt 1 số thư viện cần thiết như redis, redis-copy

/xserver/ruby/bin/gem install redis
/xserver/ruby/bin/gem install redis-copy

Hoàn thành.

Categories: Cũ hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *