Chuyện của sys

DevOps Blog

Can not delete Oracle oci.dll file November 11, 2014

Sau khi gỡ cài đặt oracle ra khỏi máy, muốn xóa luôn cái thư mục ORACLE_HOME, xóa mãi không được, báo lỗi không xóa được cái file oci.dll. Thử restart máy lại, xóa hết regestry, services oracle vẫn không ăn thua.
Giải quyết: Do nó đang được sử dụng bởi 1 chương trình khác : Distributed Transaction Coordinator
Stop thằng này trong Windows Services đi, sau đó xóa ORACLE_HOME như bình thường.
Done well!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *