Chuyện của sys

DevOps Blog

Cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x July 7, 2015

Giới thiệu: Hướng dẫn cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x x86
Chuẩn bị:

Java SDK 1.5 – 1.7
Oracle client 11G R2 full
Source cài đặt: Oracle Business Intelligence (10.1.3) Media Pack for Linux x86

Tiến hành:
Tạo thư mục và user cài đặt:

groupadd oinstall
useradd obi -g oinstall
passwd obi
mkdir -p /usr/local/OracleBI
chown -R obi:oinstall /usr/local/OracleBI
chmod -R 775 /usr/local/OracleBI
mkdir -p /usr/local/OracleBIData
chmod -R 775 /usr/local/OracleBIData
chmod -R 775 /usr/local/OracleBI

Kiểm tra để chắc chắn là urandom và random tồn tại trong /dev/

cd /dev/
ls *random

vi /etc/security/limits.conf

obi             soft    nofile  1024
obi             hard    nofile  65536

vi .bash_profile

# File Descriptor Limit
ulimit -n 10240
# Java Home
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_80
export JAVA_HOME
# Local Binary
PATH=$PATH:$HOME/bin
# OBI Setup Script
PATH=$PATH:/usr/local/OracleBI/setup
export PATH
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/client_1
export LD_LIBRARY_PATH=/u01/app/oracle/product/11.2.0/client_1/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin
export PATH=/u01/app/oracle/product/11.2.0/client_1/bin:$PATH

Kiểm tra lại phần chuẩn bị bằng script :

chmod a+x UnixChk.sh
./UnixChk.sh -b /usr/local/OracleBI

SUCCESS!! - This machine is configured for Oracle BI EE 10.1.3.3.2

Chạy bằng root:

chmod -R 777 /usr/java/jdk1.7.0_80

Chạy setup bằng console:

cd biee_linux_x86_redhat_101342/Server/Oracle_Business_Intelligence/
./setup.sh -console

Điền các thông tin sau:

  • Installation Location: /usr/local/OracleBI
  • Data Location: /usr/local/OracleBIData
  • Installation Type: Basic
  • Set up type: Complete
  • JDK Location: /usr/java/jdk1.7.0_80
  • Administrator Credential : oc4jadmin/oc4jadmin
  • Language: English

Và hoàn thành cài đặt:

The InstallShield Wizard has successfully installed Oracle Business
Intelligence 10.1.3.4.1.

Khởi động server:

oc4j -start
run-sa.sh start
run-saw.sh start

Stop server:

run-saw.sh stop
run-sa.sh stop
oc4j -shutdown -port 23791 -password oc4jadmin

Khởi động cùng với OS:

vi /etc/rc.local
su obi -c ‘oc4j -start’
su obi -c ‘run-sa.sh start’
su obi -c ‘run-saw.sh start’

Kiểm tra hoạt động của server:

ps ax |grep sawserver
7271 ?        S      0:00 /bin/sh /usr/local/OracleBI/setup/sawserver.sh
7285 ?        Sl     0:46 /usr/local/OracleBI/web/bin/sawserver
20418 pts/0    S+     0:00 grep sawserver
ps ax |grep nqsserver
7059 ?        Sl     0:48 /usr/local/OracleBI/server/Bin/nqsserver -quiet
20474 pts/0    S+     0:00 grep nqsserver

Kiểm tra log file :

tail -f /usr/local/OracleBI/server/Log/NQServer.log
tail -f /usr/local/OracleBIData/web/log/sawserver.out.log
tail -f /usr/local/OracleBIData/web/log/javahost.out.log

Như vậy đã hoàn thành cài đặt OBIEE 10G.
login bằng link http://ip:9704/analytics/saw.dll?Dashboard
Tham khảo:
http://gerardnico.com/wiki/dat/obiee/LINUX_installation
http://gerardnico.com/wiki/web_server/oc4j/memory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *