Chuyện của sys

DevOps Blog

Parallel Rsync for multi hosts July 23, 2015

Như bài viết trước đã đề cập, PSSH Tools cung cấp cho bạn nhiều công cụ như pssh, pscp…ngoài ra prsync cũng là 1 công cụ khá hữu ích cho việc rsync cùng lúc với nhiều hosts.
Xem thêm rsync
Bạn có file txt lưu lại các host như sau:

vi hosts.txt
192.168.6.128
192.168.6.129
Bạn muốn rsync thư mục có tên là Empty lên 2 server trên, cách thông thường thực hiện như sau:
nhanpt5@nhanpt5-X230:~$ while read ip;do rsync -av Empty root@$ip:/root/Empty ;done < hosts.txt
sending incremental file list
Empty/
sent 72 bytes  received 19 bytes  60.67 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0.00
sending incremental file list
Empty/
sent 72 bytes  received 19 bytes  60.67 bytes/sec

total size is 0  speedup is 0.00

//comment: Thay vì bạn dùng vòng lặp để thực hiện n lệnh rsync với n host khác nhau thì bạn có thể dùng parallel rsync để thực hiện rsync với n luồng dành cho n host, với việc thực hiện với 1 số lượng lớn hosts thì prsync đem lại hiệu qủa tối đa về tốc độ cũng như hiệu suất.??
nhanpt5@nhanpt5-X230:~$ prsync -av -h hosts.txt -l root server_infos /root/server_infos

[1] 21:20:37 [SUCCESS] 192.168.6.128

[2] 21:20:37 [SUCCESS] 192.168.6.129

Kết quả thu được sẽ giúp bạn xác nhận là việc rsync đã thành công.
Phụ lục: Trước khi thực hiện rsync thì bạn phải cài đặt rsync trên toàn bộ hosts của bạn. Cài đặt bằng pssh như sau:

nhanpt5@nhanpt5-X230:~$ pssh -i -H “192.168.6.128 192.168.6.129” -l root “yum install -y rsync”
[1] 21:20:16 [SUCCESS] 192.168.6.129
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror-fpt-telecom.fpt.net
 * extras: mirror.pregi.net
 * updates: ossm.utm.my
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package rsync.x86_64 0:3.0.6-12.el6 will be installed
–> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
================================================================================
 Package         Arch             Version                  Repository      Size
================================================================================
Installing:
 rsync           x86_64           3.0.6-12.el6             base           335 k
Transaction Summary
================================================================================
Install       1 Package(s)
[2] 21:20:20 [SUCCESS] 192.168.6.128
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirrors.digipower.vn
 * extras: virror.hanoilug.org
 * updates: mirrors.vonline.vn
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package rsync.x86_64 0:3.0.6-12.el6 will be installed
–> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
================================================================================
 Package         Arch             Version                  Repository      Size
================================================================================
Installing:
 rsync           x86_64           3.0.6-12.el6             base           335 k
Transaction Summary
================================================================================
Install       1 Package(s)
Categories: Cũ hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *